Utbildningsplan för
Systemvetenskap, 160 poäng


1 SYFTE

Det systemvetenskapliga utbildningsprogrammet är en samhällsvetenskaplig datautbildning med tyngdpunkt på systemutveckling. Utbildningen syftar till att ge nödvändiga kunskaper för utveckling, förvaltning, utvärdering och samordning av informationssystem i verksamheter. Samspelet mellan tekniken och teknikens användning samt en växelverkan mellan teoretiska och praktiska kunskaper ses som väsentligt i utbildningen.

Kurser inom samtliga ämnen har sådan inriktning att bidrag ges till det systemvetenskapliga området, där man särskilt beaktar potentiella synergieffekter vid integration av relevanta kurser.

2 MÅL

Under utbildningen skall den studerande

öva förmågan att kritiskt utveckla och utvärdera lösningsalternativ och metoder ur såväl den enskilda individens som organisationens synvikel

sätta sig in i den samhällsdebatt som uppstått kring datorer och informationsteknologi och ingående diskutera de samhällsproblem som aktualiseras av informationssystem och informationsteknologi

bli medveten om sociala och psykologiska faktorers betydelse för samspelet mellan individer i grupper och organisationer

förvärva insikt i behovet av samarbete över fack- och ämnesgränser

inhämta grundbegrepp och orienterande kunskaper inom företagsekonomi

bli medveten om effekter av förändring i verksamheter

förvärva insikt i kvalitetsfaktorers betydelse för utvecklingsprocessen.

genom omfattande träning öva förmågan att genomföra, dokumentera och presentera analys arbete inom lokala tillämpningsområden.

inhämta kunskap om programmeringsspråk och implementationsverktyg

förvärva kännedom om systemutvecklingsmetodik

förvärva kännedom om applikationsutveckling

förvärva orienterande kännedom även om sådana utvecklingsmetoder som inte behandlas på ett mera ingående sätt under utbildningen.

förvärva kännedom om datasystem i användning

öva förmågan till att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling samt utifrån tidigare teoretiska och praktiska kunskaper utveckla nya kunskaper.

3 PROGRAMMETS BASBLOCK, FORTSÄTTNINGS- OCH FÖRDJUPNINGSDEL

Basblocket omfattar 40 poäng inom ämnet administrativ databehandling och 20 poäng inom ämnet företagsekonomi, 10 poäng matematik/statistik samt 10 poäng med beteendevetenskaplig och språkvetenskaplig inriktning. Fullgjorda kurser i ADB inom basblocket ger behörighet för studier i ADB på C-nivå. Fullgjorda kurser i företagsekonomi ger behörighet för fortsatta studier i företagsekonomi på B-nivå.

Fortsättningsdelen omfattar 40 poäng, där huvudämnet ADB utgör 20 poäng inklusive C-uppsats på 10 poäng. De resterande 20 poängen inom fortsättningsdelen utgörs av valfria kurser, där studerande kan välja mellan fristående kurser som ges på Universitetet i Linköping i ordning som beslutas senare.

Fördjupningsdelen omfattar 40 poäng, där huvudämnet ADB utgör 20 poäng inklusive D-uppsats på 10 poäng. De resterande 20 poängen inom fördjupningsdelen utgörs av valbara kurser där studerande kan välja mellan kurser inom det systemvetenskapliga kunskapsområdet.

4 PROGRAMMETS KURSER

Programmets kurser framgår av bifogad översikt. Planer för programmets kurser framställs separat. I kursplanerna beskrivs mer utförligt, syfte, innehåll, hur undervisningen är upplagd, förkunskapskrav samt formerna för examination.

Basblock

Informationssystem och förändringsarbete, 5 poäng, U/G/V Kod: HIBA62

(Information systems and the process of change in enterprises) ADB

Systemutveckling samt kunskaper om förändringsarbete i verksamheter. Olika perspektiv och begrepp kring informationssystem och systemutveckling. Ett systems livscykel samt översikt över systemutvecklingsprocessen och dess olika faser. Arbetsmetodik för problemanalys, verksamhetsanalys, målanalys, analys av förändringsbehov, bestämning av förändringsbehov. Samarbetsformer och förhållningssätt under förändringsanalys.

Introduktion till programmering och datateknik, 5 poäng, ADB, U/G/V Kod:HIBA61

(Introduction to programming and computer architecture) ADB

Ett datorsystems uppbyggnad, program och programmering av datasystem . Grunderna i programspråket Pascal, vars struktur och möjligheter ska studeras både principiellt och genom praktiska övningar.

Datorteknik: datormodellen, processorn och primärminnet, yttre enheter, kommunikation.

Systemprogram: kompilatorer och operativsystem.

Programmering: algoritmer, data, språk.

Pascal: inbyggda datatyper, satser och styrstrukturer, array-, record- och filstrukturer, modularisering, procedurer och funktioner.

Diskret matematik och logik, 5 poäng, U/G/V Kod: HMAA61

(Discrete Mathematics and Logics) Matematik

Matematiken som är av speciellt intresse för tillämpningar inom programmering och programutveckling. Grundläggande begrepp i diskret matematik: mängder och mängdoperationer, funktioner ochrelationer. Kombinatorik. Introduktion till logik (satslogik, predikatlogik). Något om grafteori och om boolsk algebra.

Redovisning, 5 poäng, U/G/V Kod: HFEA61

(Financial Accounting I) Företagsekonomi

Grundläggande kunskap om ämnet företagsekonomi. Företagets externa redovisning; dess syfte, rapporter och bakomliggande principer/resonemang. Utnyttjande av datorer inom redovisningsområdet. Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalysen som delar i ett informationssystem. Räkenskapsanalys; bl a Re-formeln och Du-pontschema. Allmänna principer och resonemangssätt som formar företagets redovisning. Svensk redovisningspraxis i internationellt perspektiv. Grundläggande redovisning; löpande bokföring och bokslut. Periodisringsproblematik och resultatreglering med hjälp av bokslutsdispositioner. Nuvärde-begreppet; att tolka tillgångar och skulder som nuvärden.

Systemutvecklingsprojekt, 10 poäng, ADB, U/G/V Kod: HIBA63

(Systems Development Project ) ADB

Introduktion till de olika faserna (analys, design och realisering) i systemutvecklingsprocessen. Informationssystem i verksamheter. Specificering respektive realisering av ett informationssystem i en adminstrativ miljö. Verksamhetsinriktad systemutveckling i programmering för administrativa tillämpningar där jämförelser sker mot tidigare studerade programspråk . Avsikten är att genomföra ett systemutvecklingsprojekt från systemutredning till implementering.

Ovanstående moment ska på ett naturligt sätt integreras under kursens genomförande så att de studerande ska få kunskaper och färdigheter om de olika faserna i ett mindre systemutvecklingsprojekt.

Kommunikation och dokumentation, 5 poäng, U/G Kod: HSVA61

(Communication and Documentation) Praktisk svenska

Kommunikation och dokumentation, speciellt i datasystemsammanhang. Olika slags dokumentationstyper samt presentationsteknik. Vissa tillämpningar vad avser muntliga presentationer och användarhandledning. Kommunikationens villkor. Teknikinformation som del av systemutveckling. Medierad kommunikation. Teknisk prosa, dataspråk och myndighetsspråk. Argumentation. Textstruktur, språk och grafiska hjälpmedel. Teknisk rapport, användarhandledning, PM, protokoll m fl texttyper. Presentationsteknik med videoinspelning.

Kalkylering, 5 poäng, U/G/V Kod: HFEA62

(Management Accounting II) Företagsekonomi

Olika kalkyleringsmetoder. Analys av kopplingen mellan intern- och externredovisningen. Budgeteringens roll i ekonomisystemet. Utformning av olika ekonomiska styrsystem med hänsyn tagen till organisationens uppgifter och struktur. Ekonomiska data och rutiner, som berör interna intressenter i organisationen. Kalkylerings- och budgeteringsproblem samt hur en organisations ekonomisystem fungerar.

Information och service i adm. och marknadsföring, 5p, U/G/V Kod: HFEA63

(Marketing) Företagsekonomi

Tekniker, metoder och synsätt som förekommer inom marknadsföring på konsument-, producent-, och tjänstemarknader. Marknadsföringens grunder, begrepp, modeller och system. Ett traditionellt s k konsumentvaruperspektiv kompletteras med ett synsätt för att beskriva och förklara marknadsföring på industri- och tjänstemarknader. Konkurrens, kommunikation och köpbeteende på olika marknader samt företagsekonomiska marknadsstrategiska möjligheter.

Databaser och datamodellering, 5p, U/G/V Kod: HIBB62

(Data bases and Data Modelling) ADB

Databassystems uppbyggnad. Samband mellan databassystems arbetssätt. Verksamheten/verkligheten och representationen av denna i datamodeller och databaser. Tonvikt på administrativa system och relationsdatabaser. Olika modeller för databashanteraren att strukturera data (t.ex. relationsmodellen). Transaktionshantering. Datakvalitet, integritet, säkerhet, effektivitet. Förhållandet mellan databassystemet och applikations-programmen. Metadatabaser/datakataloger. Datamodellering. Modellering av en verklighet i datamodeller, vilka implementeras i ett databassystem.

Programkonstruktion, 5p, U/G/V Kod: HIBB63

(Program Design) ADB

Kännedom om programspråket Pascal. Utveckling av icke-triviala program. Datastrukturer och algoritmer. Olika synsätt vid design och modularisering. Designprocessen, abstraktioner, modularisering. Abstrakta datastrukturer såsom stackar, köer, träd och tabeller. Implementation av abstrakta datatyper i Pascal. Testning och felsökning

Organisationsteori, 5p, U/G/V Kod:HFEA64

(Organization Theory) Företagsekonomi

Grundläggande kunskaper när det gäller organisationsteori, dess teoretiska utveckling, dominerande perspektiv samt vetenskapliga sammanhang. Organisationsteori som vetenskap, om vetenskaplig metodik. Klassiska bidrag till organisationsteorins utveckling, från byråkratin som idealtyp till beslut sparadigm. Organisationsstruktur och organisationsutformning. Osäkerhet som förklaringsgrund när det gäller arbetsfördelning, samordning och hierarkiska förhållanden. Makt och kontroll som organisationsfenomen. Motivation och ledarskap, dvs socialpsykologiska teorier kring individen-gruppen-organisationen. Strategibegreppet och hur den externa miljön påverkar organisationens strategi.

Socialpsykologi i arbetslivet, 5p, U/G/V Kod:HSOA65

(Social Psychology in Workinglife) Sociologi

Socialpsykologisk teoribildning. Samspel mellan individ, arbetsuppgift, teknologi och organisation. Arbetet i människors liv. Arbetets betydelse. Inställning till arbetet. Analys av organisationer och deras förändring och utveckling. Teknikens betydelse för arbetets utformning, arbetstillfredsställelse och arbetslöshet. Teorier om ledarskap och ledarbeteende.

Systemförvaltning, 5p, U/G/V Kod: HIBB66

(System Maintenance Management) ADB

Analysera och förstå systemförvaltnings-processen. Organisation, ledning och förbättring av systemförvaltning. Genomförande av förbättringar och korrigeringar i system. Förvaltningsmetoder. Mål för förvaltning, utvärdering och mätmetoder. Praktiska övningar i att organisera förvaltningsorganisation. Korrektiv och utvecklande förvaltning. Hjälpmedel och analysmetoder. Reverse engineering och omstrukturering. Underhållskontrakt. Internationella modeller och metoder.

Undersökningsmetodik, 5p, U/G/V Kod: HSTA68

(Empirical and Statistical Methodology) Statistik

Metoder för att genomföra olika typer av statistisk dataanalys. Redovisning av undersökning, dess resultat och slutsatser. Undersökningarna avser såväl primärdata. Metoder för datainsamling, urvalsproblematik, hantering av felkällor och bortfall. Beskrivande mått som ger överskådlighet åt ett datamaterial. Sannolikhetsbegrepp vilka utgör grunden för slutledning om en population utifrån ett urval. Statistiska fördelningar och inferensteori. Hypotesprövning, konfidens- och prediktionsintervall. Metoder för att analysera samband mellan variabler. Regler för hur statistisk undersökningar ska redovisas.

Komparativ analys av systemutvecklingsmetoder, 5p U/G/V Kod: HIBB67

(Comparative Study of Methods for Systems Analysis) ADB

Olika modeller och ansatser för systemutveckling samt metoder för att stödja utvecklingsprocessen. Olika kriteria som kan användas för att klassificera och bedöma en utvecklingsmodell. Hur olika modeller/metoder succesivt förändras och vidgas. Ett systems livscykel. Effekter av formalisering. Kriterier för bedömning och klassificering av systemutvecklingsmodeller/metoder. Olika systemutvecklingsmodeller/metoder;bakgrund, karakteristika, utveckling, resultat.

Komparativ analys av olika modeller/metoder. Projekt- och kvalitetsstyrning.

Fortsättnings- och fördjupningsdel

Kursutveckling för dessa block pågår och ska senare resultera i en komplettering av utbildningsplanen.

5 PROGRAMMETS FORSKNINGSANKNYTNING

Inom Institutionen för Datavetenskap (IDA) bedrivs forskning inom områdena Datalogi, Informationssystemutveckling, Ekonomiska informationssystem och Informatik. Beroende av intresseinriktning finns ett flertal valmöjligheter till forskarstudier efter avslutad grundutbildning. Den forskning som främst anknyter till systemvetenskapliga programmet och som bedrivs på IDA är:

VITS
(Verksamhetsutveckling, Informations Teknologi, Styrning och Samverkansformer)

MDA
(Människa, Datorteknik och Arbete)

ASLAB
(Laboratory for Application Systems)

LIBLAB
(Laboratory for Library and Information Science)

Dessutom finns det möjlighet att bedriva forskarstudier utom IDA, vilket kan göras inom: TEMA-K (Kommunikation) samt TEMA-T (Teknik och social förändring).

6 FÖRESKRIFTER OM BEHÖRIGHET

Förutom allmän behörighet krävs som särskild behörighet för antagning till utbildningsprogrammet:

Krav på kunskaper i matematik motsvarande 3 årskurser S-, E-, N- eller T-linje/program eller etapp 3

Krav på kunskaper i samhällskunskap motsvarande 2 årskurser på tvåårig linje/program eller etapp 2

Betyget i vart och ett av ämnena skall vara lägst 3.

7 TRÖSKELREGLER

För att bli uppflyttad till basblockets andra år (termin 3) skall den studerande:

Uppnått minst 30 poäng från godkända kurser från basblockets första år (termin 1, 2)

För att bli uppflyttad till fortsättningsblocket (termin 5) skall den studerande:

Uppnått minst 30 poäng från godkända kurser från basblockets andra år (termin 3, 4)

erhållit godkänt från samtliga kurser från basblockets första år (termin 1, 2)

För att bli uppflyttad till fördjupningsdelen (termin 7) skall den studerande:

Uppnått minst 30 poäng från godkända kurser från fortsättningsblocket (termin 5, 6)

erhållit godkänt från samtliga kurser från basblockets (termin 1, 2, 3, 4)

8 EXAMENSBENÄMNING

Utbildningsprogrammet ger möjlighet till att erhålla:

Filosofie kandidatexamen i Systemvetenskap 60 p ADB;

20 p företagsekonomi;

10 p beteendevetenskap/språkvetenskap;

10 p matematik/statistik

Filosofie magisterexamen i Systemvetenskap 80 p ADB;

20 p företagsekonomi;

10 p beteendevetenskap/språkvetenskap;

10 p matematik/statistik;

ytterligare 20 p i ämne/ämnen inom det systemvetenskapliga kunskapsområdet (1).

(1) ADB, datalogi, matematik, statistik, pedagogik, sociologi, psykologi, lingvistik, företagsekonomi och juridik.

20 poäng av valfria kurser ingår i respektive examen.

9 ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Undervisningen:

Undervisningsformerna anges i kursplanerna.

Prov och examination:

För de kurser som examineras i form av skriftliga eller muntliga prov anordnas proven i anslutning till kursen.

Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov.

Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

I kursplanerna preciseras vad som gäller för respektive kurs.

Tillgodoräknande av utbildningar inom och utom landet:

Prövning huruvida en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande görs av fakultetsnämnden eller av lärare som fakultetsnämnden utser.

Examensbevis:

Studerande som uppnått 160 poäng inom programmet (årskurs 1-4) uppfyller kraven för filosofie magisterexamen i systemvetenskap

Studerande som uppnått 120 poäng inom programmet (årskurs1-3) uppfyller kraven för filosofie kandidatexamen i systemvetenskap.

I examensbeviset anges att studierna fullgjorts inom utbildningsprogram för systemvetenskap. I beviset förtecknas genomgångna kurser och övriga moment i utbildning.

Examensbevis utfärdas av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Den skall inlämnas till StudentCentrum.

Övrigt:

Antagningsförfarande:

Studerande antas till utbildningsprogrammets basblock, med platsgaranti i fördjupningsdelen.

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 1995-01-18, dnr 2573/94 E240.