CASE-verktyg för systemutveckling, 5 poäng

(CASE-tools for Systems Development)

Kursen ingår i programmet för Systemvetenskap

Dnr 2573/94 E240
Ämne: ADB
Nivå: C
Kurskod: HIBC63


1. SYFTE

Syftet är att de studerande ska förvärva kunskaper om hur man med hjälp av sk CASE-verktyg kan få stöd i systemutvecklingsprocessen. Kursen avser att erhålla förståelse för såväl grundläggande begrepp och synsätt som CASE-verktygs praktiska användbarhet. Kursen har en inriktning mot system- och programutvecklingsmiljöer.

2. INNEHÅLL

Viktiga begrepp och synsätt inom CASE. CASE-verktygs olika grad av täckning av systemutveckling. Typiska funktioner i ett CASE-verktyg. Integration mot olika typer av språkrealisering(4GL, kodgeneratorer för 3GL). Lagring och hantering av designdata (resurskatalog, repository). CASE som metodstödjande verktyg. Olika metoder/modellerformer som verktygen stödjer. Standardverktyg vs anpassningsbara verktyg (CASE-skal). Metodanpassning av skalverktyg. Problem/erfarenheter vid CASE-införande. Strategier för hantering av CASE-teknologin. Kriterier för bedömning av CASE-verktyg.

3. FÖRKUNSKAPER

Särskild behörighet enligt punkt 6 i utbildningsplanen.

4. UNDERVISNING OCH EXAMINATION

4.1 Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och praktiska övningar

4.2 Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, laborationer samt redovisning av uppgift i seminarieform.
Studerande som ej blivit godkänd i ordinarie prov ges normalt tillfälle att delta i två extra prov.
Studerande som har underkänts två gånger i prov för viss kurs eller visst moment har rätt att begära att annan lärare utses för att bestämma betyg för henne/honom.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

4.3 Betyg

På kursen ges betygen väl godkänd, godkänd och underkänd.

5. KURSBEVIS

Kursbevis kan utfärdas, efter begäran av den studerande, av fakultetsnämnden. Begäran om bevis skall göras på särskild blankett som finns på institutionen. Den skall inlämnas till StudentCentrum.

När kursen ingår i ett program medtas den i examensbeviset för programmet.

6. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

Kursen ingår som en del i det Systemvetenskapliga programmet (år3).

7. KURSLITTERATUR

Enligt bilaga som finns på institutionen.

Kursplanen är fastställd av Institutionen för Datavetenskap, Undervisningsnämnden, 1995-04-28.

Utbildningsområde: TE
Ämnesklass enligt SCB: ADA
Kurskod: HIBC63