Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos LinTek och ITN i Norrköping / See also presentations announced at LinTek and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.


WExUpp - kommande framläggningar
2016-09-28 - SaS
Spell checker in CET Designer
Rasmus Hedin
Grundnivå (16hp)
kl 10:15, donald Knuth (På svenska)
[Abstract]
Sammanfattning på engelska:
A common feature of text input tools is spell checking. It exists in search engines, email clients and of course in word processors like Microsoft Word. By having a spell checker when you are typing you can be more efficient than if you had to check the spelling with a separate proofing tool. Spell checking is a common request by the users of the room planning software CET Designer which is developed by Configura. In this thesis Windows Spell Checking API is evaluated and compared to alternative spell checkers. A prototype of an integrated spell checker in CET Designer text tool is then implemented with Windows Spell Checking API.
2016-09-28 - SaS
Design av verktyg för snabb utläsning och analys av flygprovdata från radar
Mathias Larsson, Felix Riiga
Grundnivå (16hp)
kl 13:15, Alan Turing (På svenska)
[Abstract]
Detta arbete har utförts med uppdrag från företaget Saab. Syftet har varit att analysera och utvärdera ett program som läser ut data från radarenheten som sitter i Saabs stridsflygplan Gripen. Programmet som har analyserats är nyligen framtaget och är fortfarande under utveckling.

Genom att använda ett flertal mätverktyg och en mindre mängd olika testdata har programmet analyserats för att se om det har tillräcklig prestanda med avseende på tidsåtgång vid inläsning av data och minnesanvändning vid bearbetning av data samt om den underliggande arkitekturen lämpar sig för framtida utveckling.

Resultatet av mätningarna presenteras i denna rapport i form av tabeller och diagram och visar att programmet både tids- och minnesmässigt har brister som bör åtgärdas. Arkitekturen är sund och går i huvudsak att bygga vidare på.


Page responsible: Ola Leifler
Last updated: 2011-03-22