Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos LinTek och ITN i Norrköping / See also presentations announced at LinTek and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.


WExUpp - kommande framläggningar
2016-06-03 - HCS
Implementation of a Continuous Integration and Continuous Delivery System
Samuel Nilsson
Avancerad (30hp)
kl 10:00, Herbert Simon (På svenska)
2016-06-03 - HCS
Utveckling av produkt- och tjänstekoncept - att utgå från antaganden i utvecklingsprocessen
Isak Jonsson, Martin Strid
Avancerad (30hp)
kl 13:30, Allen Newell (På svenska)
[Abstract]
: Denna studie undersöker hur antaganden kan användas som underlag för konceptutveckling och konceptutvärdering av nya PSS- och tjänsteerbjudanden. Dessutom undersöks hur ett koncepturval påverkas av att olika vikt läggs på urvalskriterier från områdena PSS och tjänstedesign.

I studien genomförs teoristudier tillsammans med ett praktikfall på släpvagnstillverkaren Brenderup, där ett nytt tjänsteerbjudande tas fram med hjälp av en process där antaganden görs tidigt och verifieras först när konceptval har genomförts.

Studien visar att genom att göra antaganden tidigt i processen kan processen påskyndas och koncept som skapar värde för såväl användare som företag kan på kort tid testas på användare. De mest påtagliga nackdelarna med förfarandet är en högre osäkerhetsfaktor vid koncepturval, begränsad lösningsrymd och en risk för att felaktig antaganden görs.

Studien visar också att ett koncepturval påverkas väsentligt av att olika vikt läggs på urvalskriterier från områdena tjänstedesign och PSS. Om ett koncept är bra ur ett tjänstedesign-perspektiv säger det lite eller ingenting alls om hur bra konceptet är utifrån ett PSS-perspektiv och vice versa.
2016-06-03 - HCS
Konceptstudie för nästa version Brand- och räddningsinstruktion
Julia Jakobsson, Elin Larsson
Avancerad (30hp)
kl 15:00, Alan Turing (På svenska)
[Abstract]
För att brandmännen på flygplatser ska känna sig trygga när olyckan är framme är det viktigt att de får den information som krävs för att veta hur de ska agera när en flygfarkost kraschar. Utöver att vara ett stöd vid skarpa lägen ska Brand- och räddningsinstruktionen, BRI, vara ett läromedel i brandmännens utbildning och ett komplement under resten av deras yrkesliv. Dagens BRI uppfattas av användarna som en tråkig hemsida som inte är anpassad för dem, därför handlar detta examensarbete om hur BRI bör utformas för att vara användbar, samt bidra till lärande och en god användarupplevelse.
Detta arbete har varit en iterativ användarcentrerad designprocess. Arbetet började med en kontextuell undersökning hos användaren för att fastställa deras behov. Utifrån dessa behov resulterade arbetet i ett förslag på ett grafiskt användargränssnitt som följer Saabs grafiska profil och som genom tester visar sig uppfylla användarnas centrala behov. Det visualiserades med en interaktiv prototyp.
Genom att strukturera visualiseringarna med tillhörande text, se till att ingen information är dold och tillämpa en konsekvent navigeringsstruktur påverkas användarupplevelsen positivt. Denna studie har identifierat vikten av samspelet mellan information och visualiseringar för att främja användbarheten
2016-06-08 - HCS
Mobilapplikationen som uppmuntrar barn till fysisk aktivitet - Framtagning av en konceptuell mobilapplikation som ska användas med aktivitetsarmbandet Lifee
Emma Åhrén
Avancerad (30hp)
kl 10:00, Alan Turing (På svenska)
[Abstract]
Mobilapplikationen som uppmuntrar barn till fysisk aktivitet
Sammanfattning: Detta examensarbete har bestått av utvecklingen av en konceptuell mobilapplikation som ska uppmuntra barn till fysiskt aktiv lek. Utvecklingsarbetet har gått från förundersökning och idégenerering fram till skapandet av en high fidelity prototyp med tillhörande användartester. Produktutvecklingen har inkluderat human-centered design vilket har inneburit ett flertal tillfällen där den barn, mellan 6 och 10 år gamla, har inkluderats i arbetet.
2016-06-08 - SaS
SkePU 2: Language embedding and compiler support for flexible and type-safe skeleton programming
August Ernstsson
Avancerad (30hp)
kl 10:00, Herbert Simon (In English)
[Abstract]
Sammanfattning
This thesis presents SkePU 2, the next generation of the SkePU C++ framework for programming of heterogeneous parallel systems using the skeleton programming concept.
SkePU 2 is presented after a thorough study of the state of parallel programming models, frameworks and tools, including other skeleton programming systems. The advancements in SkePU~2 include a modern C++11 foundation, a native syntax for skeleton parameterization with user functions, and an entirely new source-to-source translator based on Clang compiler front-end libraries.

SkePU 2 extends the functionality of SkePU 1 by embracing metaprogramming techniques and C++11 features, such as variadic templates and lambda expressions. The results are improved programmability and performance in many situations, as shown in both a usability survey and performance evaluations on high-performance computing hardware. SkePU's skeleton programming model is also extended with a new construct, Call, unique in the sense that it does not impose any predefined skeleton structure and can encapsulate arbitrary user-defined multi-backend computations.

We conclude that SkePU 2 is a promising new direction for the SkePU project, and a solid basis for future work, for example in performance optimization.
2016-06-08 - HCS
Cloud Computing – A review of Confidentiality and Privacy
Simon Lindén
Avancerad (30hp)
kl 10:00, Allen Newell (På svenska)
[Abstract]
• With the introduction of cloud computing the computation got distributed, virtualized and scalable. This also meant that customers of cloud computing gave away some of their control of their system. That led to a heighten importance of how to handle security in the cloud, for both provider and customer. Since security is such a big subject the focus of this thesis is on confidentiality and privacy, both closely related to how to handle personal data. With the help of a systematic literature review in this thesis, current challenges and possible mitigations are presented in some different areas and concerning both the cloud provider and the cloud customer. The conclusion of the thesis is that cloud computing in itself have matured a lot since the early 2000’s and all of the challenges provided have possible mitigations. However, the exact implementation of said mitigation will differ depending on cloud customer and the exact application developed as well as the exact service provided by the cloud provider. In the end will it all boil down to a process that involves technology, employees and policies and with that can any user secure its cloud application.
2016-06-08 - ADIT
Design and implementation of a collaborative secure storage solution
Fredrik Kangas, Sebastian Wihlborg
Avancerad (30hp)
kl 10:15, Muhammad al-Khwarizmi (På svenska)
2016-06-08 - HCS
Att designa en produkt för vuxna med ADHD och/eller autismspektrumtillstånd
Elin Gawell, Maria Hedvall
Avancerad (30hp)
kl 13:00, Herbert Simon (På svenska)
[Abstract]
Sammanfattning:
Att leva som vuxen med diagnoserna attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, och autismspektrumtillstånd, AST, kan vara en stor utmaning i vardagen. För att underlätta vardagen för dessa personer behöver produktutvecklare få bättre kunskap om diagnoserna och vad det innebär i ett produktutvecklingsprojekt, för att på så vis kunna skapa produkter som är anpassade för personer med ADHD och AST.

Ett användardrivet produktutvecklingsprojekt har genomförs för att få insikt i hur det är att designa för vuxna med dessa diagnoser. I projektet har ett produktkoncept inom Internet of Things tagits fram för att hjälpa föräldrar med ADHD och AST att få med sig rätt saker när de går hemifrån.

Arbetet visar på vilka karaktäristiska drag kopplat till diagnoserna som är relevanta vid produktutveckling, vilka riktlinjer som finns idag kring produktutveckling där personer med ADHD och AST är målgrupp och vad som är bra för en produktutvecklare att ha i åtanke vid användarinvolvering av vuxna med dessa diagnoser. Dessutom visar det framtagna produktkonceptet på hur användning och utformning av både fysiska och digitala komponenter kan vara designade för att hjälpa personer med ADHD och AST i den studerade situationen.
2016-06-08 - ADIT
Proxy-based prefetching and pushing of web resources
Jacob Holm
Avancerad (30hp)
kl 13:15, Muhammad al-Khwarizmi (In English)
[Abstract]
The use of WWW is more prevalent now than ever. Latency has a significant impact on the WWW, with higher latencies causing longer loading time of webpages. On the other hand, if we can lower the latency, we will lower the loading time of a webpage. Latencies are often caused by data traveling long distances or through gateways that add additional processing delays to the the forwarded packets. In this thesis we evaluate the latency benefits of different algorithms for prefetching and pushing of web resources, from a proxy when the client cache is known. We found that the most beneficial algorithm is a two sequence data mining technique. This algorithm is evaluated on a live system where we improve loading time by approximately 246 ms with
only a 27% traffic increase on average. The results were measured by evaluating a large set of clients on Opera Turbo 2, a distributed proxy with knowledge of the client’s cache. We also concluded that by using a more conservative strategy we can push prefetched resources to the
client, reducing the client requests by approximately 9.8% without any significant traffic increase between proxy and client.
2016-06-09 - SaS
Optimal 3D Visualisation of Polygon Models from CAD
Rasmus Siljedahl
Grundnivå (16hp)
kl 10:15, Allen Newell (In English)
[Abstract]
3D‐Conversion from CAD‐models to polygon models

This thesis describes the design and implementation of an application that converts CAD–models into Polygon models. When going from CAD–models to 3D–polygon models a conversion of the file type has to be performed. XperDI uses these polygon models in their tool, called sales configurator, to create a photo realistic environment to be able to have a look at the end product before it is manufactured. Existing tools is difficult to use and the models produced by them are missing features which are important for the sales configurator. The purpose of this thesis is to create a proof of concept application that converts CAD–models into 3D–polygon models. This new lightweight application is a simpler alternative to convert CAD–models into polygon models and offers features needed for the intended use of these models, that the alternative tools do not offer.
2016-06-09 - HCS
Interaction between driver and automated trucks (HMI)
Beatrice Berg, Susanna Greder
Avancerad (30hp)
kl 10:30, John von Neumann (In English)
[Abstract]
Automation in vehicles is one of the strongest trends within the automotive industry. The work on developing enabling technologies, e.g. sensors data networks and regulating systems is progressing, but the question how to design the interaction(s) between driver and the automated vehicle remains largely unsolved. The transition from automated driving to manual driving is a critical situation which needs to be studied further for safe and reliable transitions.
The thesis work would be to explore the area of automated trucks and to investigate, prioritize and develop HMI- concept(s) based on the driver’s needs, requirements and different driving scenarios.
2016-06-09 - SaS
Upper Bounds on the Time Complexity of Temporal CSPs
Peter Stockman
Avancerad (30hp)
kl 13:00, Augusta Ada Lovelace (På svenska)
2016-06-17 - HCS
Hur påverkar statisk eller animerad grafik en användarens spelupplevelse?
Hanna Holmgren, Fanny Ståhl
Grundnivå (16hp)
kl 13:15, John von Neumann (På svenska)


Page responsible: Ola Leifler
Last updated: 2011-03-22