Göm menyn

Examensarbeten - IDA

Rutin vid digitala framläggningar av examensarbeten


Under tiden LiU är i distansläge får inte presentationer av examensarbeten ske fysiskt på LiU. Framläggningen måste därför ske digitalt fram till dess att distansläget upphör. Nedan följer en rekommendation om hur processen för framläggning av examensarbeten på IDA bör gå till i digital form (anpassat efter rekommendationer för IEI).

Rekommenderad digital plattform

  • Zoom rekommenderas för framläggningen då det går att kontrollera tillträde till mötet så att de som avser auskultera kan komma till mötet och bli insläppta av examinator. Förbered studenterna på att det blir digital framläggning och be både respondenter och opponenter testa tillsammans innan så att det fungerar som tänkt.
  • Om det finns särskilda skäl kan Teams användas för framläggning. Teams har dock sämre stöd att kontrollera vilka som närvarar under mötet (se nedan).

Innan framläggningen

  • Examinator schemalägger mötet i Teams eller Zoom så att du får en URL till mötet.
  • Inför mötet behöver man förbereda så att man kan dokumentera auskultation för deltagande studenter. Ett sätt är att skapa ett dokument i Onedrive och länka till det under framläggningen till de studenter som deltar i framläggningen. Ett annat sätt är att ställa in så att Zoom sparar chatthistoriken efter avslutat möte, så man inte råkar tappa bort chatthistoriken. I så behöver man göra en inställning via liu-se.zoom.us och i sin profil gå till "Settings" (inställningar) där man kan aktivera "Auto saving chats".
  • Examinator skickar länken till sin exjobbsaministratör som lägger in framläggningsdatum och länken i WExUpp. Länken ersätter lokal och kommer då att synas vid annonseringen av framläggningen på IDA:s webb. Endast länken ska anges i fältet för lokal. På så sätt kan intresserade via länken ansluta till mötet och ta del av presentationen. Observera att länken innehåller lösenordet (?pwd=...) men sidan som annonserar kommande framläggningar kräver inloggning med LiU-ID.
  • Exjobbsadministratören annonserar examensarbetet. På sidan för kommande framläggningar hänvisas till att man kan kontakta examinator för lösenord.
  • Exjobbsadministratören mejlar underlag för att bedöma framläggning, opposition och auskultationer till examinatorn.

Vid framläggningen

  • Examinatorn ser till att onlinemötet öppnas minst 10 minuter innan starttiden så att åhörare hinner ansluta.
  • Om Zoom används kan examinatorn sluta bevilja access till mötet några minuter efter utsatt starttid. Kontroll av access görs genom att aktivera väntrum.
  • Efter att presentationen och opponeringen är klara ser examinatorn till att auskulterande studenter blir bokförda i protokollet. Detta kan t ex göras genom att studenterna skriver namn och pnr i möteschatten vilket sedan förs över till protokollet. Det kan också ske genom att protokollet görs tillgängligt online för åhörarna.

Efter framläggningen

Efter framläggningen e-postar examinatorn det ifyllda protokollet till exjobbsadministratören och anger tydligt i mailet om framläggarna och opponenterna har godkänts.

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2020-06-17