Göm menyn

Examensarbeten - IDA

Utgående student i Erasmusutbytesexamensarbete


Rutiner för examination av examensarbete för Erasmus-studenter inom tekniska fakulteten

Tekniska högskolan i Linköping 1999-01-18
Institutionen för datavetenskap

Utgående studenter

För examensarbete inom utlandsprogrammen ERASMUS och Norden gäller följande:

  • examensarbetet skall motsvara antal poäng enligt studiehandboken för respektive utbildningsprogram
  • examensarbetet skall utföras inom de ämnesområden som finns angivna i studiehandboken för respektive utbildningsprogram
  • intyg om godkänt examensarbete ska förevisas
  • tre exemplar av examensrapporten skall lämnas till den utbytesnätverksansvarige läraren/koordinatorn för respektive program, (ett exemplar till koordinatorn + två exemplar till universitetsbiblioteket)

Värduniversitetet står för granskning av Linköpingsstudenter som utför sitt examensarbete utomlands inom Erasmus och Norden. Linköping i sin tur gör examinationen genom kvalitetsbevakning. Detta innebär att den slutliga rapporten ska skrivas, publiceras och läggas fram vid värduniversitetet.

I Linköping ska det finnas en examinator (kan vara Erasmus programansvarig). Vad Linköping behöver är ett utlåtande av examinatorn i värduniversitetet som innehåller en utvärdering av arbetet, samt två kopior på rapporten som kommer att finnas hos examinatorn i Linköping. Värt att notera är att studenten bör ha ständig kontakt med examinatorn i Linköping.

Rapportering av examensarbetet sker på särskild blankett (finns f.n. hos Agneta Dryselius 013-28 10 91, agdry@studc.liu.se) som fylls i av examinatorn vid LiU och sedan fås signerad av nätverkskoordinatorn, för att sedan återsändas till Agneta Dryselius.

Nahid Shahmehri är koordinator för nätverket "Computer Science and Informatics" och för nätverket "Tekniska Databaser".

Valid HTML 4.01!


Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2008-03-20