Göm menyn

Examensarbeten - IDA

Checklista och vanliga frågor för examinatorer och IDA-handledare


Flödesschema
Det finns en grafisk beskrivning av exjobbsprocessen tillgänglig.
Checklista
 • Efter att studenten anmält sitt exjobb i WExUpp blir examinator kontaktad av avdelningskoordinatorn om studentens exjobbsförslag.
 • Examinator diskuterar exjobbsförslaget med studenten och godkänner det, eventuellt i omarbetad form.
  • Godkännandet meddelas till avdelningskoordinatorn.
 • För alla exjobb måste det också finnas en IDA-handledare. Examinatorn tilldelar exjobbaren en IDA-handledare, eventuellt med hjälp av avdelningskoordinatorn. Vid externa exjobb ska exjobbaren även ha en ämneskompetent handledare på företaget.
  • Examinatorn lägger in IDA-handledaren i WExUpp för det aktuella exjobbet, under fliken "GRUNDUPPGIFTER".
 • Studenten fyller i formuläret Anmälan till exjobb som hanteras av studievägledare, examinator och examensenheten för att göra exjobbskursen valbar för studenten.

  Civilingenjör - TQxx33 samt TEXCIV (avancerad nivå)

  Mastersstudent - TQxx30 samt TEXMAS (avancerad nivå)

  Högskoleingenjör, teknologie kandidat i samband med civing - TQxx11 samt TEXJOB (grundnivå)

  Kandidat - TQxx10 samt TEXJOB (grundnivå)

  I kurskoden blir delen med "xx" utbytt mot en förkortning som motsvarar valt huvudområde. Se Studiehandbokens översikt av exjobbskoder.

  • Examinator fyller sedan i blankettdelen avseende "Kontroll av särskild behörighet" (efter att ha fått mejl om godkännande av studievägledaren efter "Kontroll av tillträdeskrav"), och ser till att vidarebefordra mejlet från studievägledningen till examensenheten på team2.examen@liu.se, med sitt godkännande.
 • När studenten blivit registrerad på exjobbskursen kan exjobbet påbörjas.
  • Examinator sätter exjobbets status i WExUpp till "PÅGÅENDE", under fliken "GRUNDUPPGIFTER".
 • Första veckan i exjobbet ska studenten skriva en planeringsrapport som ska godkännas av examinator. Denna ska följa den mall som finns (se Mallar för examensarbeten och uppsatser).
  • Examinator markerar godkänd planeringsrapport i WExUpp under fliken "STATUS & ARKIV" genom att kryssa i rutan "[EX] Planeringsrapport OK".
 • För exjobb på avancerad nivå (civing & master) ska en halvtidskontroll genomföras. För denna kontroll används den mall som finns (se Mallar för examensarbeten och uppsatser).
  • Examinator markerar godkänd halvtidskontroll i WExUpp under "STATUS & ARKIV", genom att kryssa i rutan "[EX] Halvtidskontroll OK".
 • Examinator avgör hur många opponenter det ska vara på ett exjobb. Vanligtvis är antalet opponenter lika många som antalet exjobbare.
 • Examinator ansvarar även för att opponenten har rätt poäng- och nivåkrav, samt att korrekt antal auskultationer genomförts och rapporterats in. Opponenten ska anmäla sig hos examinatorn senast två veckor innan framläggningen. Opponenten ska lämna ett registerutdrag från Ladok till dig så att du kan kontrollera opponentens behörighet. Opponenten ska vara kursregistrerad på någon av kurskoderna TEXJOB/TEXCIV/TEXMAS.
  • Examinator fyller i uppgifter om opponenten i WExUpp under fliken "FRAMLÄGGNING" och bockar av "[EX] Opponents förkunskaper OK" under fliken "STATUS & ARKIV".
 • När rapporten är godkänd för framläggning ska tid för framläggning bokas. Innan dess ska examinatorn kontrollera att studenten genomfört korrekt antal auskultationer genom att be studenten om ett LADOK-utdrag. Framläggningstiden ska vara minst 2 veckor fram i tiden från bokningstillfället. Exjobbaren mailar tid till exjobbsadministratören. Framläggningar på IDA ska normalt ske under terminstiderna, dvs från omtentaperioden i augusti fram till midsommar. (Tänk på att det exempelvis blir mycket administration mitt i sommaren om exjobbaren lägger fram senare än maj månad.)
  • Examinator markerar att rapporten är godkänd för framläggning i WExUpp under "STATUS & ARKIV", genom att kryssa i rutan "[EX] Rapport godkänd för framläggning".
 • Opponenten ska senast en vecka innan framläggningen lämna in en skriftlig redogörelse för oppositionens innehåll och upplägg till examinatorn.
 • Examinator godkänner opponentens oppositionsplan.
 • Praktiska detaljer och åtaganden som exjobbaren har före och efter framläggningen finns kort beskrivet i Checklistan för exjobbare.
 • Efter framläggningen ska rapporten korrigeras. Exjobbaren mailar ny version inklusive en punktlista med ändringarna till examinator inom 10 dagar.
  • Examinator markerar i WExUpp att slutrapporten är godkänd genom att under fliken "STATUS & ARKIV" kryssa i rutan "[EX] Slutrapport godkänd av examinator".
 • Efter att slutrapporten är godkänd ska den publiceras på E-press. Exjobbsadministratören kontrollerar att försättsblad etc är korrekt utformade, och när en preliminär slutversion ligger uppe på E-press så skriver administratören ut underlaget och lämnar till examinator för kontroll av formalia såsom val av nyckelord etc.
  • Examinator kontrollerar publiceringsunderlaget och mailar en bekräftelse (eller kommentarer om nödvändiga modifieringar) till administratören som då genomför publiceringen.
 • Exjobbaren ska skriva en reflektionsrapport kring exjobbsarbetet. Se studiehandbokens anvisningar.
  • Examinator markerar i WExUpp att reflektionsrapporten är godkänd genom att under fliken "STATUS & ARKIV" kryssa i rutan "[EX] Reflektionsdokument godkänt".
  • Examinator mailar en kopia av den godkända reflektionsrapporten till Nämndsamordnaren för DM-nämnden, samt CC:ar exjobbsadministratören, så att denne får besked om att reflektionsrapporten är godkänd.
 • IDA-handledarens roll är främst att vara examinator behjälplig genom att stödja exjobbaren i faserna mellan planeringsrapport och halvtidskontroll, samt efter halvtidskontroll fram till framläggning. Själklart kan examinator och IDA-handledare komma överens om annan fördelning.
 • Examinatorns ansvarsområden när det gäller exjobb finns beskrivet i studiehandboken avsnitt b3.5.9.
 • IDA-handledarens ansvarsområden när det gäller exjobb finns beskrivet i studiehandboken avsnitt b3.5.10.


Vanliga frågor
 • Måste ett exjobb anmälas i WExUpp?

  Svar: Ja. Det är IDAs metod för uppföljning och kvalitetskontroll av examensarbeten.

 • Måste jag använda WExUpp för uppföljning av exjobb jag examinerar eller handleder?

  Svar: Ja, det är mycket viktigt. Se checklistan för examinatorer och handledare.

 • Vem är min avdelningskoordinator?

  Svar: För närvarande är det:

  ADIT: Tommy Färnqvist
  AIICS: Peter Dalenius
  HCS: Erik Berglund
  SAS: Ola Leifler

 • Vad har hänt med IDAs pappersblankett för anmälan av examensarbete?

  Svar: Den blanketten har ersatts av anmälningsförfarandet i systemet WExupp.

 • Kan jag vara både examinator och handledare för ett exjobb?

  Svar: Nej, det måste vara två olika personer.

 • Om jag redan har pratat med en student och kommit överens om att vara handledare eller examinator för denne, vad är nästa steg?

  Svar: Om studentens egenkontroll är genomförd (med positivt utfall), be studenten anmäla exjobbsförslaget i WExUpp, och lägga in dig som handledare eller examinator, och din avdelning som vald avdelning. Anmälan går till avdelningens koordinator som noterar att du har åtagit dig exjobbet. Om det återstår att bemanna exjobbet med en handledare eller examinator hjälper koordinatorn dig med detta. Därefter följs de vanliga rutinerna.

 • Vart vänder jag mig för frågor gällande exjobbsrutiner och regler?

  Svar: Maila xjobb@ida.liu.se, så går mailet till IDAs exjobbskoordinator, för närvarande Ola Leifler.

 • Vart vänder jag mig för frågor om exjobbsbemanning gällande handledare och examinator?

  Svar: Vänd dig till din avdelningskoordinator.

 • Hur hittar jag till IDAs anvisningar för exjobb?

  Svar: Gå till IDAs hemsida. Klicka på "Grundutbildning" i menyn till vänster. På nästa sida klickar du på "Examensarbeten" i menyn till höger.

 • Finns det någon möjlighet för min exjobbare att få utskrifter betalade av IDA?

  Svar: Ja, givet att studenten har ett exjobbskonto. Se informationen om exjobbsutskrift betalad av IDA.Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2016-10-04