Göm menyn

Examensarbeten - IDA

Anvisningar opponent


Behörighet att opponera
Oppositionen genomförs antingen före eller efter framläggningen av det egna examensarbetet. Opponenten måste uppfylla samma poäng- och nivåkrav som vid egen framläggning och måste dessutom ha genomfört en auskultation (TQxx30, TQxx33), två auskultationer (TQxx10 & TQxx11) eller tre auskultationer (TQxx33). (Mer information om auskultationer.)

Reglerna för opponering innebär bland annat följande:

  • Opponering mellan nivåer (grundnivå och avancerad nivå) är ej tillåtet. Exempelvis kan en opponering på ett grundnivåexjobb (TQxx10 eller TQxx11) ej räknas som uppfyllande av opponeringsmomentet för ett exjobb på avancerad nivå (TQxx30 eller TQxx33). Inte heller det omvända fallet accepteras.
  • Opponering mellan olika huvudområden kan förekomma om respondentens examinator bedömmer att opponenten har tillräcklig ämneskompetens.
  • Opponering mellan TQxx10 och TQxx11 tillåts då båda är exjobb på samma nivå. Notera dock punkten ovan om opponentens ämneskompetens.
  • Opponering mellan TQxx30 och TQxx33 tillåts då båda är exjobb på samma nivå. Notera dock punkten ovan om opponentens ämneskompetens.
  • i normafallet ska antal opponenter vid en framläggning motsvara antalet respondenter. Examinator kan i undantagsfall besluta om annat, om skäl föreligger.

Examinationsmomentet opposition i examensarbetet är poängsatt (0,5 hp).

Anmäla sig som opponent
Du anmäler dig som opponent hos examinatorn genom att lämna ett utdrag från Ladok. Vi utgår från att du redan är registrerad på ett exjobb och således är formellt behörig. Om examinator godkänner dig registrerar examinatorn dig i exjobbssystemet (WExUpp).
Kursregistrering
Som opponent måste du vara terminsregistrerad och registrerad på kurskoden för ditt eget examensarbete.
Att tänka på vid opponering
Opponenten ska främst diskutera och kommentera lösningsmetod, tänkbara alternativa lösningar och källbehandling. Det huvudsakliga innehållet i oppositionen ska alltså vara en teknisk diskussion.

Opponenten skall:

  • diskutera och kommentera val av lösningsmetoder, resultat och ev. databearbetning, slutsatser, tänkbara alternativa lösningar och slutsatser, samt källbehandling
  • kommentera examensarbetesrapportens principiella upplägg och relaterade formella stilistiska aspekter, samt det muntliga framförandet
  • belysa det presenterade examensarbetets förtjänster och brister
OBS!
Opponenten ska senast en vecka innan framläggningen lämna in en skriftlig redogörelse för oppositionens upplägg och frågeställningar till examinatorn för godkännande.

I studiehandboken kan man läsa att
"Oppositionen bör tidsmässigt vara av ungefär samma omfattning som framläggningen", dvs. 20-30 minuter.

Oppositionen bör ske i form av en dialog, dvs. exjobbaren ska få tillfälle att ge sina argument för arbetet och dess resultat. Oppositionen skall förmedla helhetsintrycket av arbetet och rapporten. Alla synpunkter bör vara konstruktiva. Vid kritik bör om möjligt alternativa tillvägagångssätt föreslås.

Därutöver ska rapportens principiella uppläggning, formella stilistiska synpunkter och det muntliga framförandet kommenteras. Listor med detaljerade kommentarer typ stavfel lämnas med fördel direkt till författaren, och ska inte tas upp muntligt. Opposition innebär inte att man räknar upp ett antal språkliga fel, då detta endast är att betrakta som en korrekturläsning.

Det finns även anvisningar för hur en opposition går till i Studieinfo och gå till kurskoden för examensarbetet och fliken "Generella bestämmelser".


Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2019-06-13