Göm menyn

Examensarbeten - IDA

Projektspecifikation


När du anmäler ditt examensarbete till oss ska du lämna in en specifikation för ditt projekt. Projektspecifikationen har två syften:

  • den hjälper dig att samla dina tankar runt projektet
  • den ger din examinator ett underlag för att bedöma om arbetet är lämpligt med avseende på inriktning, omfattning och nivå

Rubriker

Projektspecifikationen brukar omfatta 2–4 A4-sidor och ska minst innehålla följande rubriker:

  • Inledning. Vad handlar projektet om i korthet? Vad är det omkringliggande teknik- eller vetenskapsområdet? Utförs projektet på uppdrag av en forskargrupp eller ett företag?

  • Problemformulering. Vad är problemet som ska lösas i projektet? Varför är detta problem intressant? Vad kommer vi ha lärt oss inom det aktuella teknik- eller vetenskapsområdet när projektet är slutfört?

  • Metod. Hur ska det formulerade problemet lösas? Hur ska projektets resultat valideras och bedömas? Exempel på metoder är litteraturstudier, simuleringar, experiment, användarstudier och matematiska resonemang.

  • Självvärdering. Varför är just du lämpad att genomföra projektet? Hur anknyter projektet till de kurser du har läst, särskilt kurser på avancerad nivå? Vilka övriga kompetenser har du som gör dig lämpad för projektet?

  • Resurser. Förutom din egen arbetsinsats, vilka resurser kommer du behöva för att genomföra projektet? Behövs tillgång till speciell hårdvara eller mjukvara, till datamängder eller testpersoner? Hur ska dessa behov täckas?

Projektspecifikation ≠ uppdragsbeskrivning

Det är viktigt att förstå att projektspecifikationen inte är samma sak som uppdragsbeskrivningen.

Uppdragsbeskrivningen får du från din uppdragsgivare. Den är oftast ganska kortfattad och skriven från uppdragsgivarens perspektiv på arbetet: ”Vad bidrar examenarbetet till företagets/myndighetens verksamhet?”

Projektspecifikationen skriver du själv. Den är mer omfattande än uppdragsbeskrivningen och ska ha ett vetenskapligt eller samhälleligt perspektiv: ”Vad bidrar mitt examensarbete till den vetenskapliga eller samhälleliga utvecklingen?”


Sidansvarig: Exjobbskoordinator
Senast uppdaterad: 2022-11-09