Hide menu

Final Thesis - IDA, Technical faculty

Personal / Personnel


Översikt / Overview

  • Många praktiska frågor som rör examensarbeten på IDA, som t.ex. annonsering av framläggning, registrering i LADOK och lokalbokning, handhas av IDAs examensarbetsadministratörer (se lista nedan).
  • Alla andra frågor i samband med examensarbeten - och innan en examensarbetsadministratör har tilldelats - handhas av IDAs examensarbeteskoordinator Ola Leifler, frågor t.ex. om vilka rutiner som gäller, tolkning av regler och hjälp med information och kontakter. Examensarbetskoordinatorn nås per e-post xjobbat symbolida.liu.se.
  • Many practical issues with regard to final thesis work at IDA, such as announcement of presentation, registration of credits and reserving a room and a projector for the presentation, are handled by the thesis administrators at IDA (see list below).
  • All other questions with regard to thesis work - and before a thesis administrator has been appointed - are handled by IDA's final-thesis coordinator Ola Leifler, question, for example, about what the current routines are, interpretation of regulations, and help with information and contacts. The thesis coordinator can be reached by e-mail xjobbat symbolida.liu.se.

Examensarbetsadministration / Final-Thesis Administration

Följande personer administrerar examensarbeten vid respektive avdelning på IDA. Din examinators avdelnings- eller labbtillhörighet avgör vem som hanterar ditt examensarbete administrativt. Se även beskrivningar på avdelningar och laboratorier på IDA.

The following persons administrate thesis works at IDA. The division or lab membership of your examiner determines who will be your thesis admininstrator. See also the descriptions of divisions and labs at IDA.

Examensarbete vid / Thesis work at:

  • ADIT (Avdelningen för databas- och informationsteknik/Division for Database and Information Techniques): Madeleine Häger Dahlqvist, madha@ida.liu.se, 2360, E 3G:482
  • AIICS (Artificial Intelligence and Integrated Computer Systems): Anna Grabska Eklund, anna.grabska.eklund@liu.se, 2362, E 3G:490
  • HCS (Human-Centered Systems): Helene Meisinger, helene.meisinger@liu.se, 1868, E 3G:484
  • SaS (Software and Systems/Programvara och System): Carita Lilja, carita.lilja@liu.se,
  • Statistik (Statistics/Statistik): Anneli Almquist anneli.almquist@liu.se, 1463, E 3G:478

Page responsible: Ola Leifler
Last updated: 2015-12-17