Göm menyn

Säkra System, SECSY

Profilansvarig:

Nahid Shahmehri
e-post: nahid.shahmehri@liu.se
telefon: 013-282066

Mål och syfte

De som examineras från profilen kommer att vara väl förberedda för att utveckla och leda utveckling av säkra programvaruintensiva system. Profilen kombinerar kurser i industriell programvaruutveckling med kurser i säkerhet, med särskilt fokus på säkerhet i programvara.

I och med digitaliseringen av samhället har komplexa programvarulösningar kommit att bli en allt viktigare del av i stort sett alla avancerade tekniska produkter, vilka i allt högre grad också är permantent uppkollade mot internet. Detta, i kombination med allt mer reusrsstarka angripare, ökar samhällets sårbarhet för cyberangrepp. Därför finns idag en stor och ökande efterfrögan på utvecklare med säkerhetskompetens, och denna trend kan väntas fortsätta inom överskådlig framtid. Genom att kombinera bred kompetens inom säkerhet och programutvecklingsmetoder med spetskompetens inom programvaruteknik och programvarusäkerhet ger profilen en solid bas att stå på för Dig som vill bidra till framtidens säkra programvarulösningar.

Kurser

Förklaringar

O/V: Kurser markerade O är obligatoriska; kurser markerade V är valbara profilkurser.

Säkerhet

Kurskod Namn Nivå När HP O/V
TSIT03 Kryptoteknik A 7Ht1 6 V
TDDE60 Cybersäkerhet och människan A 7Ht2 6 V
TSIT02 Datasäkerhet(not 2) G2 7Ht2 6 O
  Etisk hackning(not 1) A 8Vt1-2 6 V
  Cybersäkerhetsrätt(not 1) A 8Vt1 6 V
  Organisation för cybersäkerhet(not 1) A 8Vt2 6 V
  Informationssäkerhet: privacy, system- och nätverkssäkerhet(not 3) A 8Vt1 6 O
  Avancerad projektkurs: Informationssäkerhet(not 3) A 9Ht1-2 6 O
  Digital forensik och incidentrespons(not 1) A 9Ht1 6 V
TDDC90 Programvarusäkerhet A 9Ht2 6 O

Programutvecklingsmetoder/Programvaruteknik

TDDE45 Avancerad programvarudesign A 7Ht1 6 O
TDDB44 Kompilatorkonstruktion A 7Ht2 6 V
TDDE46 Programvarukvalitet A 8Vt1-2 6 V
TDDD27 Webbprogrammering G2 8Vt1 6 V
TDDD27 Avancerad webbprogrammering A 8Vt2 6 V
TDDE34 Mjukvaruverifiering A 8Vt2 6 V
TDDD38 Avancerad programmering i C++ A 7Ht1-2
8Vt1-2
9Ht1-2
6 V
TDDD04 Programvarutestning A 9Ht1 6 O

Övrig teknik

Kurskod Namn Nivå När HP O/V
TDTS06 Datornät G2 7Ht1 6 V

Not 1: Ny kurs från 2024. Kurskod och kusplan fastställs slutgilitgt under september 2023.

Not 2: För IT-programmet motsvaras TSIT02 av den obiligatoriska projketterminen Säkra system (TDDE53).

Not 3: Ny kurs från 2024. Kursen TDDD17, som tidigare ingått i profilen, delas upp och utökas till två kurser.

Profilkrav

  • Alla obligatoriska kurser
  • Minst 12hp valbara kurser.

Genom att uppfylla profilkraven uppfylls också kravet på minst 30 avancerade hökskolepoäng för mastersexamen.


Sidan kontrollerad 2023-08-28

Tillbaka till IDAs profil översikt


Sidansvarig: Nahid Shahmehri
Senast uppdaterad: 2023-08-28