Teoretiska perspektiv inom kognitionsvetenskap

For information in English, please contact Nils Dahlbäck.

Detta är hemsidan för SweCog-kursen Teoretiska perspektiv inom kognitionsvetenskap vårterminen 2010. Kursledare är Nils Dahlbäck.

Kursen ges som webbseminarier. Instruktion om dessa utsänds separat till anmälda kursdeltagare.

Kurspresentation

De som deltar i denna kurs bör vara medvetna om att kursen i såväl innehåll som pedagogisk uppläggning innebär ett försök, och att detta kan nödvändiggöra ändringar av detta förslag före kursstart, men också förändringar i detaljer i form och innehåll under kursens gång.

Kursens mål
Målet med denna kurs är att ge studenterna en möjlighet att fördjupa sin kunskap om några av kognitionsvetenskapens grundläggande teoretiska frågeställningar eller problem, samt att börja utveckla en egen position eller ställningstagande till dessa.

Kursens pedagogiska idé
Kursen är seminarieorienterad. Men ett problem med sådana kurser är att de ofta saknar ett fokus; det handlar om att läsa artiklar om ämne X, utan att det är klart varför man skall göra det. Sedan examineras man oftast med att skriva en kort uppsats, och den är ofta ett litet omtuggande av idéer man haft innan, applicerade på den nya kursen. Alltså en rätt poänglös tillställning.
Jag vill därför försöka med en annan pedagogisk modell, som får kursen att mer likna ett teoretiskt forskningsarbete, genom att inledningsvis ställa en teoretisk fråga. Sedan läser vi lämplig litteratur för att söka oss fram till vårt eget ställningstagande i den frågan. Examinationen blir då att skriva en uppsats där man besvarar den inledningsvis ställda frågan.
Pedagogiskt hoppas jag att diskussionerna skall bli mer fokuserade än de vanligen blir i seminarieorienterade kurser.

Den frågeställning som preliminärt kommer att vara fokus för kursen är: Vilka beskrivningsnivåer bör finnas i en heltäckande kognitionsvetenskaplig teori?

Lite bakgrund till frågeställningen
Inom kognitionsvetenskapen arbetar vi med flera nivåer i beskrivningen av kognitiva och kommunikativa processer. Ett grundläggande problem när man försöker skapa en helhetsuppfattning om hur kognition (och kommunikation) skall beskrivas är att komma underfund med när olika teoretiska perspektiv och uppfattningar är olika syn på "samma beskrivningsnivå", och därmed i någon mening är teoretiskt antagonistiska, och när de är att betrakta som olika beskrivningsnivåer, och därmed i alla fall potentiellt komplementära.

Målsättningen med denna kurs är att läsa och diskutera ett antal kognitionsforskares syn på vilka som är de rimliga och/eller nödvändiga beskrivningsnivåerna för kognitiva (och i någon mån kanske också för kommunikativa) processer. Varje kursdeltagare förutsätts arbeta aktivt med detta problem, och sträva efter att finna sin egen ståndpunkt till denna fråga.

Seminariernas uppläggning
Varje kursdeltagare förutsätts ha förberett sig till seminarierna genom att läsa en eller flera artiklar, och vara beredda att kritiskt diskutera dessa. Till varje seminarium kommer en eller två kursdeltagare att utses som inledande presentatör(-er) av dagens aktuella artiklar.

Kurslitteratur
Kurslitteraturen består av en bok som fungerar som en sammanbindande text som presenterar ett antal teoretiska perspektiv på kognitionsvetenskap, samt ett antal fördjupande artiklar där de olika perspektiven presenteras i original. Artiklarna som presenteras nedan är ett förslag. Det finns möjlighet för kursdeltagare att själva föreslå kompletteringar eller utbyten.

Ytterligare kursinformation
I samband med internatet i Vadstena, när kursen ursprungligen skulle ha börjat, presenterades en skriftlig kursinformation. Notera dock att detaljer i kursuppläggningen kan ha ändrats på grund av den förskjutna kursstarten.

Schena för seminarierna

Ett preliminärt schema för seminarierna med information om vilken litteratur som skall diskuteras finns här

Kurslitteratur

Clark, Andy (2001) Mindware : an introduction to the philosophy of cognitive science. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 0195138562

Artiklar

(Notera att flera av artiklarna nedan ej är inskannade från originalkällan. Vid citeringar skall alltid den ursprugliga texten användas, alternativt med komplett referensinformation till det samlingsverk där man funnit artikeln.)

Pylyshyn, Zenon W. (1998) Introduction: Cognitive Architecture and the Hope for a Science of Cognition. In Z. Pylyshyn(Ed.)Constraining Cognitive Theories: Issues and Options. Samford, CN: Ablex Publishing Corporation.

Newell, Allen (1986) The Symbol Level and the Knowledge Level. In Zenon W. Pylyshyn and William Demopoulos (Eds.) Meaning and Cognitive Structure. Issues in the computational theory of mind. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation.
With two comments on Newells paper
Brian Smith, The Link from Symbols to Knowledge
Daniel Dennet, Is There an Autonomous "Knowledge Level"?
And with a transcribed discussion of the paper and the comments.

Dennet, Daniel (1971) Intentional Systems. Journal of Philosophy, Vol 68.

Churchland, Paul M. (1981) Eliminative Materialism and Propositional Attitudes, The Journal of Philosophy, 78, 67-90.

Fodor, Jerry A. (1987) Why There Still Has to Be a Language of Thought. In Jerry A. Fodor Psychosemantics. Bradford Books/The MIT Press, pp 135-167. Reprinted in William G. Lycan (Ed.) (1990) Mind and Cognition: A Reader. Blackwell.

...

Hutchins, Edward (1995) Cognition in the Wild. Cambridge, MA: The MIT Press. (Chapter 9 "Cultural Cognition")