Göm menyn

TDP025 Projekt: Entreprenöriell programmering

Ht1-Ht2 2013

Förtydligande. Slutligt git-deadline i kursen är 17 jan, 2015. Det som finns på ert git-projekt dagen efter är grund för den delen av examination.

Centralt för kursen är mjukvaruutveckling i uppstart, utan kravställande kund. Vi kommer att utveckla mot Androidplattformen i Java, jobba med A/B-testning och träna på kort, muntlig och skriftlig presentation. I kursen ingår från 2014 även sökande av information på akademiska och industriella källor samt diskussion av värdering och användbarheten av dessa i arbeten.

Senaste nytt...


15/10  HT2 planerat i shcemat.

2/9  Registrera i grupp på webreg (krävs alltså dubbel registrering :( )
 

https://www.ida.liu.se/webreg3/TDP025-2014-1/GUPPFIX


20/5  Stora förändringar i kursen för HT 2014!
 

För att vidareutveckla IP programmet har denna kurs fått flera ändringar:

 • 1. Projektet blir helt individuellt. Industriella önskemål ligger bakom denna förändring.
 • 2. Kursen kommer att få en kort intensivkurs i Androidprogrmmering (av Anders Fröberg) och sedan har ni under HT1 stöd av assistenter. Under HT2 klarar ni er själva!
 • 3. Informationssökning och värdering av källor introduceras. Högskoleverkets granskning ligger bakom denna förändring. Vi ska lära oss söka och värdera vetenskaplig och industriell information.
 • 4. Utveckling genom A/B-testning blir den huvudsakliga kontakten till mjukvarumetodik för uppstart.

Räkna med en helt annorlunda organisation i kursen än under 2013.


Leverabler HT1

Följande saker ska finna på den egna gitlab.ida.liu.se projektsidan där även eribe22 ska vara inbjuden som developer så att jag har fulla rättigheter att se vad ni gör.
 • Projkektspec. på egna appen med tydligt fokus på värdet för kunden och vad som nu är den. Ide om MVP - minimal, viable product.
 • Fungerade bas-app med källkod (embryo till egna appen) på gitlab.ida.liu.se.
 • Bas till A/B-testning och val av backend/system för A/B-testning. I koden på gitlab.ida.liu.se.
 • Deltagande i kodseminarie med kodgenomgång och diskussion av vad man själv ska bygga för app i HT2.
 • 10 vetenskapliga och 10 industriella källor för den egna appen (domänanalys) listade på egna gitlab.ida.liu.se med 2-3 meningars motivering varför varje källa är relevant och hur trovärdig den är. Alla källor måste inte vara supertrovärdiga, ingen får vara ice-trovärdig.

Leverabler HT2

 • Fungerande, fokuserad och välutvecklad app motsvaraden 10 hps utvecklingsarbete. På gitlab.ida.liu.se.
 • Fullt integrerad A/B-testning i appen. På gitlab.ida.liu.se.
 • Kodgenomgång av hela appen på kodseminarie i grupp.
 • Presentation på storseminarie i slutet av kursen.

I examensordningen står det att för alla kandidatexamina skall (bland andra) följande mål uppnås:

 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Kursen lägger stor vikt vid dessa mål, och det kan vara viktigt för student att förstå detta för att inse värdet av vissa uppgifter i kursen.
Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2014-11-20