Göm menyn

TDP015 Grunder i matematik och logik

Examination


Kursen har följande examinationsmoment:

  • UPG1 Inlämningsuppgifter, 3 hp (U, G)
  • TEN1 Skriftlig tentamen, 3 hp (U, 3, 4, 5)

För att du ska bli godkänd på kursen krävs att du har blivit godkänd på båda delmomenten. Ditt betyg på kursen är då ditt betyg på den skriftliga tentamen.

Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgifterna består av ett antal programmeringsuppgifter som tränar din problemlösningsförmåga och fördjupar din kunskap om kursens innehåll, samt en avslutande rapport i vilken du reflekterar över vad du har lärt dig under kursens gång. Programmeringsuppgifterna görs i par; reflektionsrapporten är individuell.

Varje inlämningsuppgift har två inlämningsdatum: ett ordinarie datum (anges i uppgiftslydelsen) och ett sista datum (”deadline”) som för denna kursomgång är 2017-06-02 (samma dag som tentamen ges). För att räknas som inkommen i tid räcker det att en uppgift är inlämnad senast kl 8.00 första arbetsdagen efter respektive inlämningsdatum.

Du som lämnar in din uppgift i samband med ordinarie inlämningsdatum får återkoppling och möjlighet till komplettering. I samband med det andra inlämningsdatumet ges ingen möjlighet till komplettering, utan då sätts ditt betyg på examinationsmomentet utifrån det underlag som föreligger. Om du blir underkänd på momentet hänvisas du till ett av omprovstillfällena.

Skriftlig tentamen

Tentamen består av två delar:

Del A innehåller sex uppgifter ā 3 poäng. Dessa uppgifter testar din kunskap om de grundläggande begrepp och procedurer som behandlas på kursen. De kräver endast korta svar, såsom en uträkning, en kort text, eller ett diagram.

Del B innehåller tre uppgifter ā 6 poäng. Dessa uppgifter testar din kunskap om kursens mera avancerade begrepp och procedurer samt din problemlösningsförmåga. De kräver utförliga svar med korrekt notation och terminologi.

För betyg 3 krävs minst 14 poäng på del A. För betyg 4 krävs därutöver minst 4 poäng, för betyg 5 minst 8 poäng på del B.

Observera att kursinnehållet och betygskriterierna har varierat från år till år.

Frivilliga kontrollskrivningar

Under kursens gång kan du skriva frivilliga duggor på sex av kursens ämnen. Varje dugga består av tre frågor ā 1 poäng. Du som får 3 poäng på en dugga får ett ”frikort” för motsvarande uppgift på tentans A-del, som automatiskt ger dig 3 poäng på respektive fråga. Du kan använda högst tre (3) frikort totalt, och de gäller endast för förstagångstentamen (inte omtentamen).

Observera att kursinnehållet och betygskriterierna har varierat från år till år.

Omprov

Möjlighet till omprov för examinationsmomentet TEN1 Skriftlig tentamen ges två gånger per år. Datumen för omtentamina hittar du i Studentportalen.

Möjlighet till omprov för momentet UPG1 Inlämningsuppgifter ges i samband med kursens omtentamina; de formella examinationsdatumen är fredagarna i de veckor som omtentamina ges. För att delta i omprov ska du göra följande:

  • Lämna in alla programmeringsuppgifter (även dem som du redan fått godkänd på).
  • Du behöver inte lämna in din reflektionsrapport; denna presenterar du istället muntligt för examinator.
  • Anmäl dig till omprov senast 10 arbetsdagar innan examinationsdatumet.
  • Förbered dig på att svara på frågor om programmeringsuppgifterna och ge en muntlig presentation av din reflektionsrapport.

Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2017-08-21