Göm menyn

TDP013 Webbprogrammering och interaktivitet

En social webbplats


Lärandemål

Från kursplanen: Länk till kursplan

 • Skapa avancerade webbsidor som inkluderar dynamiska information, interaktivitet och databasanslutning.
 • Använda programmeringsspråk som JavaScript och PHP för att skapa interaktivt webbinnehåll.
 • Använda tekniker som AJAX och SOAP för att skapa interaktivt webbinnehåll.
 • Tillämpa regler för god interaktionsdesign för webbsidor och webbplatser.
 • Planera och genomföra skapandet av en webbplats.

Programmål - Innovativ Programmering

Från programplanen: Länk till programplanen

 • 1. hantverk: den (ofta tysta) kunskap och individuell förmåga som studenten bygger upp genom att arbeta praktiskt med programmering, själv, i projekt och i community. Här betonas både att arbeta innovativt och mot beställare.
 • 3. teknik: kunnande om den teknik som finns för programmering och datorer, med fokus på programmeringsspråk och plattformar.

Examensmål - Kandidatexamen

Från Högskoleförordningen (1993:100): Länk till förordningen

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Syfte

Att förlänga den kunskap som förvärvats i de tidigare laborationerna, samt att själv identifiera intressanta områden för djupare studier.

Genomförande

Projektet genomförs i par enligt webreg. För godkännt skall de grundläggande kraven vara uppfyllda. För betyg 4 skall krav under rubriken betyg 4 genomföras och för betyg 5 skall krav under rubriken betyg 5 genomföras.

Krav - Grundläggande

Det skall finnas en webbplats som är navigerbar och använder antingen Bootstrap,jQuery UI eller liknande för layout. Webbplatsen skall använda sig av god interaktionsdesign och vara användarvänlig. Beslut kring interaktion och design skall grundas i relevant dokumentation eller informationskällor. Webbplatsen skall använda sig utav de tekniker som använts i laborationerna, utöver detta skall ny kunskap förvärvas om andra tekniker som specifieras i nedanstående punkter. Testning av användargränssnittet skall ske med Selenium, testning av backend skall ske med Mocha (med JSCoverage). Alla huvudsakliga funktioner skall testas grundligt, studenten skall kunna motivera varför de valt att testa vissa data samt varför de beslutat att begränsa sig till denna data.

 • Endast den nya informationen som efterfrågas av användaren skall uppdateras, minsta möjliga del av webbplatsen skall laddas om när användaren efterfrågar ny information.
 • Användare skall kunna registrera sig, logga in på en personlig sida samt logga ut.
 • Användare skall kunna söka efter andra användare.
 • Användare skall kunna lägga till andra användare som vänner.
 • Användare skall kunna se en lista över sina vänner.
 • Användare skall kunna se sina vänners sidor.
 • Användare skall kunna posta meddelanden på sina vänners sidor.
 • Alla formulär skall valideras på klienten, antingen med JavaScript som i laborationerna eller med nya HTML5 attribut.

Krav - Betyg 4

 • Möjlighet för vänner att chatta med varandra i realtid. Detta skall ske med HTML5 WebSockets, och socket.io plugin till Node.js

Krav - Betyg 5

 • I JavaScript finns inte trådar, och förr har man använt timeouts för att bygga funktioner som behövde detta. I HTML5 standarden introduceras WebWorkers. Använd WebWorkers för att automatiskt uppdatera meddelanden på den sida man tittar på.
Välj en av nedanstående:
 • Möjlighet att ladda upp bilder till sin sida samt låta vänner bläddra sig igenom dessa.
 • Möjlighet att ladda upp video till sin sida samt låta vänner titta på dessa.
 • Vidareutveckla chatten från betyg 4 med möjlighet för gruppkonversationer (mer än 2 personer).

Redovisning

Redovisning görs i två moment. Sena inlämmningar kan inte få betyg 5, om man ej kan närvara vid den muntliga redovisningen så ges ytterligare tillfälle i början av VT2015. Särskilda bestämmelser gäller vid sjukdom, kontakta kursansvarig.

Skriftlig redovisning

 1. Skapa en zip fil med alla relevanta filer för laborationen (inkl. test).
 2. Placera filen i er www-pub mapp
 3. Maila en direkt länk till er laborationsassistent

Deadline: Torsdag 16:e Oktober 2014 - 17:00 CEST

Muntlig redovisning

Projektet redovisas i tvärgrupp, detta innebär att alla studenter som står först i varje par i webreg tillhör en grupp och de som står som nummer två tillhör en grupp. Grupperna har sedan skilda seminarium för redovisning. Detta innebär att alla studenter måste vara väl införstådda i hela projektet, och därför kan inte projektet delas upp mellan studenterna i gruppen.

Varje student får 10 minuter på sig att visa upp sitt projekt och redovisa för de huvudsakliga funktionerna, funktion och kod skall visas. Utöver detta skall det redovisas för de källor som använts vid beslut kring interaktionsdesign. Visa de sidor och stycken som ni i huvudsak använt som stöd i utvecklandet. Därefter lämnas 5 minuter för frågor från studenterna och kursledningen.

Seminarium: Fredag 17:e Oktober 2014 - 13:15 CEST (preliminärt)


Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2014-09-26