Göm menyn

TDP003 Projekt: Egna datormiljön

Kursinformation


Officiell kursplan:

V.g. se LiTH Studiehandbok.

Denna sida kompletterar officiell kursplan med aktuella detaljer rörande kursen.

Om kursen

Kursern inleder sviten av projektkurser för utbildningen Innovativ programmering. I kursen jobbar studenterna i par med att bygga sin egen portfolio-programvara i Python. Portfolion är ett verktyg de själva sedan använder för att samla information om sina egna projekt under utbildingen.

Projektkursen körs parallellt med kursen Imperativ programmering där studenterna lär sig Python. Detta ger en realistiskt lärsituation där du varvar ämneskurs och projekt. Kursens mål är att studenterna ska skapa ett portfolio-system i Python. Din portfolio ska du sedan använda för att dokumentera och kunna visa upp de system du gör i detta och andra projekt.

Genomförande

Kursen bedrivs i IPs laborationssalar och följer de allmänna reglerna för ett IP-projekt. När vi jobbar i par förutsätts studenterna varva så att bägge personerna får prova på samtliga uppgifter. Mer detaljerad beskrivning av krav på uppgift och genomförande finns i kursmaterialet. För genomförandet av projektet gäller:

  • Projektet genomförs i grupper om två personer
  • En fungerande datormiljö behövs inför projektstart
  • En bestämd arbetsordning ska följas i enlighet med kursmaterialet
  • Inlämningar och redovisning ska ske enligt kursens schema
  • Aktivt deltagande vid kursens föreläsningar, verktygsgenomgångar och lärarledd laboration förutsätts

Verktyg och miljö

Projektet görs i Ubuntu och vi använder Emacs för editering. Källkoden versionshanteras med hjälp av systemet subversion. Webbgränssnittet för systemet skrivoch körs med webbramverket Flask. Systemet använder dessutom stödsystemet Jinja2 för HTML-mönster för Python.

Kurslitteratur

Kursbok:

  • Code Complete, 2nd Edition, av Steve McConnell, Microsoft Press 2004 del I,III och IV

Därutöver använder kursen det kursmaterial som nås från kurssajten och andra dokument som pekas ut där.

Sidansvarig: Anders Fröberg
Senast uppdaterad: 2010-09-28