Göm menyn

TDP003 Projekt: Egna datormiljön

Examination


Inlämningar och examination

Tider för inlämningar sker enligt kursschema till en av assistenterna . Fortlöpande avstämning av hur arbetet går framåt vid handledningstillfällen till labbassistenterna.

Samtliga föreläsningar och seminarier är obligatoriska i kursen. De som missar dem får komplettera med en skriftlig inlämning.

Alla moment som kräver muntlig samt muntlig och skriflig redovisning i kursschemat måste vara godkända för att få godkänt på kursen. Skriftlig inlämning och källkod måste hålla hög kvalitet, förutom att inlämnade lösningar måste fungera, och det är upp till labbassistenten att bedömma denna nivå. Det är också viktigt att lösningen följer de specifikationer som finns i kursen, vilket också är upp till labbassistenten att bedöma om de gör.

Omfånget på inlämnade dokument ska uppfylla följande krav:

  • Skisser av portfolio på papper: informella skisser över layout och placering av olika detaljer i användargränssnittet. Lämpligen en eller ett par bilder per webbsida.
  • Projektplan: tidsstolpar på aktiviteter som ska göras under projektet. Till exempel skrivet i ett OpenOffice dokument.
  • Systemdokumentation: kort användarmanual (inklusive installationsanvisningar) och systembeskrivning som beskriver implementationen och vilka systemtest som gjorts och resultatet av dessa. Se systemspecifikationen för detaljer.
  • Programmerardagbok: varje dag som arbete görs i projektet ska det införas i en personlig programmerardagbok. Innehållet ska åtminstone kortfattat tala om vad du arbetat med, vilka problem/intressanta saker man stött på, om du kört fast på vad, hur detaljer i samarbetet fungerat i paret. Veckovis sammanfattar du hur du själv tycker du arbetat - är du nöjd med din insats. Vad har du gjort över förväntan, vad har du gjort under.
Kursens tre milstolpar är hårda dödlinjer. Det betyder att man måste klara dem för att få godkänt på kursen. Om milstolparna missas leder det till diskussion med kursledningen om hur vi går vidare, vilket kan variera från fall till fall beroende på anledningen.

Det är meningen att kursdeltagarna ska arbeta huvudsakligen i IPs labblokaler. Detta är centralt för att studenterna ska arbeta tillsammans och inte var och en på sitt håll. Om detta inte efterlevs leder detta till möte med kursledningen.

Vid kursslutet ska studenten genomföra och bli godkänd på ett reflektionsmoment bestående av ett seminarium där systemet presenteras och testas av andra studenter, samt en skriftligt inlämnad reflektion baserat på dagboken och urval av avsnitt i kursboken.

Examination i kursen görs bara en gång om året, vilket beror på kursens gemensamma obligatoriska moment.

Sidansvarig: Anders Fröberg
Senast uppdaterad: 2011-09-05