Göm menyn

TDIU04 Programmering i C++, standardbibliotek

Examination

Kursen har två examinationsmoment, LAB1 och DAT1.

LAB1 (2 hp) utgörs av laborationer som behandlar de delar av C++ standardbibliotek, m.m., som ingår i kursen. Redovisningen ska göras genom inskick av lösningar via skriptet /home/TDIU04/send_lab. Muntlig redovisning kan begäras om assistenten finner skäl till det. LAB1 betygssätts U eller G.

Det finns en deadline för varje laborationsuppgift. För varje deadline som hålls för laboration 2-6 och laborationen ifråga är godkänd, eller blir godkänd efter högst en komplettering, erhålls 0,25 poäng. Maximal bonuspoäng är 1,25 poäng och den som uppnår minst 1 bonuspoäng får tillgodoräkna sig 1 poäng vid tentamen för betyg 4 eller 5, vid de närmaste tre tentamina som ges efter att kursen avslutats (därefter är bonusen förverkad). För att bonuspoäng ska kunna erhållas måste även deadline hållas för laboration 1, dvs samtliga deadline för laboration 1-6 måste hållas. Bonus kan inte tillgodoräknas för att bli godkänd på ett annars underkänt resultat på tentamen. Eftersom det bara är 3 poäng mellan betygsgränserna kan 1 poäng betyda mycket. Kan du av någon anledning inte hålla en deadline, till exempel på grund av sjukdom eller annat giltigt förfall, ska assistenten kontaktas omgående ("sjukanmälan").

DAT1 (2 hp) är en datortentamen som innebär programmering i C++ med, framför allt, användning av C++ standardbibliotek. Tentamen omfattar normalt tre programmeringsuppgifter som ska lösas vid dator. Tentamenstiden är 5 timmar. Tentamen genomförs i princip som en vanlig papperstenta, rättning sker i efterhand. Datortentamen ges första gången i tentamensperiod Vt1 och sedan i omtentamensperioden efter Vt2 och i augusti. Datortentamen betygssätts U, 3, 4, 5. Betyget bestäms av hur många poäng man erhållit totalt.

Datortentamen genomförs på IDAs Linux-system. Arbetsmiljön består av en avskalad Linux Mate Desktop Environment, GNU GCC (g++), gccfilter, texteditorerna emacs, gedit och vim, samt cplusplus.com Reference. Föjlande g++-alias är definierade för att underlätta kompilering:

   g++11: g++ -std=c++11
   w++11: g++ -std=c++11 -pedantic -Wall -Wextra
   e++11: g++ -std=c++11 -pedantic -Wall -Wextra -Werror (varningar ses som fel)

Vid tentamen bör ett körbart program erhållas vid kompilering med aliaset e++11, dvs programmet ska kompilera utan några varningar — varningar kan avse fatala fel i koden! gccfilter körs som ett separat kommando:

   gccfiler g++-alias filer ...

För slutbetyg på kursen krävs att båda examinationsmomenten LAB1 och DAT1 är godkända. Slutbetyget bestäms av betyget på DAT1.

Datortentamen

Allmäna anvisningar för IDAs datortentasystem finns här.

Du bör ha god rutin på att använda någon av de tillgängliga texteditorerna (se ovan), kompilatorn GNU/GCC g++ samt grundläggande hantering av filer i Linux-miljön.

Du bör ha god rutin på att tolka felmeddelanden och varningar från kompilatorn och länkaren samt kunna särskilja meddelanden från kompilatorn och länkaren.

Aktuella tentamenstillfällen och anmälningsperioder (Studentportalen).

Exempel på tidigare tentor

2014-08-27: Uppgifter — Lösningsförslag

2014-06-12: Uppgifter — Lösningsförslag

2014-03-21: Uppgifter — Lösningsförslag

Tentamen ska vara ett prov på färdigheter i problemlösning med användning av standardbibliotekskomponenter, speciellt containrar, iteratorer, algoritmer och funktionsobjekt samt associerade stödkomponenter (t.ex. pair). Du ska kunna konstruera egna funktionsobjektsklasser (struct, class) och kunna göra om en sådan klass till en klassmall. Du ska kunna överlagra och använda operatorerna << och >> för skrivning respektive läsning. Du ska kunna definiera och använda uppräkningstyper (enum). Du ska (egentligen förkunskaper) kunna använda strängar, string, och strömmar, inklusive filströmmar — ifstream, ofstream— och strängströmmar — istringstream, ostringstream.

Hjälpmedel

Det är viktigt att vara väl förtrogen med hjälpmedlen och deras innehåll, de ska enbart vara ett stöd för att kunna slå upp detaljer.

En bok om C++ får tas med till tentamen. Följande gäller:
   — kommentarer/noteringar som direkt rör text och exempel på sidan i fråga får finnas i sidmarginalen
   — rättelser till felaktigheter får finnas
   — egna sidflikar för att enkelt kunna hitta t.ex. de olika kapitlen är tillåtna
   — inga extra ark eller lappar, lösa eller fastsatta, får finnas
   — tomma sidor, in- och utsidorna av pärmarna, försättsblad, etc., får inte innehålla programkod

•  C++ Standardbibliotek: Översikt containrar, iteratorer, algoritmer, funktionsobjekt (PDF) kommer att finnas bland givna filer.

•  cplusplus.com Reference kan läsas i en webbläsare (Chromium).

•  Datorsystemets man-sidor.

•  Inloggningsinstruktioner och praktiska tips utlånas under tentamen.

•  En svensk—* ordbok.

•  Kladdpapper (delas ut) och penna.

Inga andra hjälpmedel är tillåtna!

Tänk på!

• Lösningarna till laborationsuppgifterna i C++ ska vara program som konstruerats och kodats av laborationsgruppens medlemmar i jämbördigt samarbete och utan någon inblandning av andra. Allmäna diskussioner kring programmering och C++ kan man föra med vem som helst, konkreta diskussioner kring konstruktioner och problem i direkt samband med laborationsuppgifterna ska enbart föras inom labgruppen och med lärarna.

• Alla former av kopiering av texter, programkod, etc., betraktas som fusk och ska rapporteras till disciplinnämnden.

• Deadline är viktiga för att vara i fas med det stoff som behandlas på föreläsningarna och de laborationsförberedande aktiviteter som genomförs på lektionerna samt för att vara väl förberedd till datortentamen.


Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2015-01-08