Göm menyn

TDIU04 Programmering i C++, standardbibliotek

Gavs sista gången vt 2015

Denna kurs är numera nedlagd. Nedan finns information för dig som har moment kvar i kursen. Kontakta examinator eller kursledare för kursen TDIU20 om du har frågor. Tentor kommer fortsätta gå till mars 2017.

Information för dig som går EL och har moment kvar i TDIU04

Det som räknas är vad du har registrerat i LADOK, d.v.s syns i studentportalen. Nedan följer de alternativ som finns för dig. Var uppmärksam på kurskoderna som är lätta att blanda ihop.

Du går EL och inget moment är godkänt i LADOK
Du ska kontakta din studievägledare om att läsa TDIU20 istället för TDIU04. Du ska registrera dig på TDIU20 och läsa kursen nästa gång den ges.
Du går EL och endast momentet LAB1 för TDIU04 är godkänt i LADOK
Du ska omregistrera dig på TDIU04 och gå upp på omtentamen tills du klarar den. Var uppmärksam på när omtentamen går för sista gången (mars 2017). Om du inte klarar tentamen innan den slutar gå gäller att du måste läsa TDIU20 istället.
Du går EL och endast momentet DAT1 för TDIU04 är godkänt i LADOK
Du ska registrera dig på TDIU04 och redovisa momentet LAB1 (2hp) i kursen TDDI22. Du får då ditt resultat på TDIU04 som LAB1 (2hp).
Du går EL och både momentet LAB1 och momentet DAT1 är godkänt i LADOK
Du är klar med kursen. Vad gör du här?

Information för dig som går DI och har moment kvar i TDIU04 eller TDDI14

Båda "gamla" kurserna TDIU04 och TDDI14 överlappar med båda "nya" kurserna TDIU20 och TDDI22. Därför måste du har antingen de båda gamla eller de båda nya i din examen.

Det som räknas är vad du har registrerat i LADOK, d.v.s syns i studentportalen. Nedan följer de alternativ som finns för dig. Var uppmärksam på kurskoderna som är lätta att blanda ihop.

Du går DI och har inga godkända moment i LADOK för varken TDIU04 eller TDDI14
Du ska kontakta din studievägledare om att läsa TDIU20 och TDDI22 istället för TDIU04 och TDDI14. Du ska registrera dig på TDIU20 och TDDI22.
Du går DI och har tentamen kvar i TDIU04 och/eller TDDI14
Du ska omregistrera dig på TDIU04 och/eller TDDI14 och gå upp på omtentamen tills du klarar den. Var uppmärksam på när omtentamen går för sista gången (mars 2017). Om du inte klarar endera tentamen innan den slutar gå gäller att du måste läsa både TDIU20 och TDDI22 istället.
Du går DI och har LAB1 i TDIU04 kvar
Du ska registrera dig på TDIU04 och redovisa momentet LAB1 (2hp) i kursen TDDI22. Du får då ditt resultat på TDIU04 som LAB1 (2hp).
Du går DI och har LAB1 i TDDI14 kvar
Du ska registrera dig på TDDI14 och redovisa momentet LAB1 (3hp) i kursen TDIU20 samt skriva tentamen i TDIU20 (1hp). Du får då ditt resultat på TDDI14 som LAB1 (4hp).

Om tentamen (DAT1) i TDIU04 (2 hp)

OBS! Tentamen ges ett begränsat antal gånger eftersom kursen utgått. Var uppmärksam på när sista tillfället ges (mars-2017). Detta brukar markeras med en asterisk när du söker upp tentamen i studentportalen.

DAT1 examineras genom en datortentamen, vilken innebär programmering i C++ med, framför allt, användning av C++ standardbibliotek. Tentamen omfattar normalt fyra programmeringsuppgifter som ska lösas vid dator. Tentamenstiden är 5 timmar. Tentamen genomförs i princip som en vanlig papperstenta, även dellösningar kan lämnas in, rättning sker i efterhand. DAT1 ges första gången i tentamensperiod Vt1 och sedan i omtentamensperioderna efter Vt2 och i augusti. DAT1 betygssätts U, 3, 4, 5, vilket bestäms av hur många poäng man erhållit totalt. Väl genomförda laborationer kan ge bonuspoäng vid tentamen.

Tentamen ska vara ett prov på färdigheter i problemlösning med användning av standardbibliotekskomponenter, speciellt containrar, iteratorer, algoritmer och funktionsobjekt samt associerade stödkomponenter (t.ex. pair). Du ska kunna konstruera egna funktionsobjektsklasser (struct, class) och kunna göra om en sådan klass till en klassmall (template). Du ska kunna överlagra och använda operatorerna << och >> för skrivning respektive läsning. Du ska kunna definiera och använda uppräkningstyper (enum). Kursrelaterade saker som ingår i förkunskaper är att kunna använda strängar (std::string) och strömmar, inklusive filströmmar (ifstream, ofstream—) och strängströmmar (istringstream, ostringstream).

Aktuella tentamenstillfällen och anmälningsperioder (Studentportalen).

Exempel på tidigare tentor

2015-08-26: Uppgifter — Lösningsförslag

2015-06-11: Uppgifter — Lösningsförslag

2015-03-20: Uppgifter — Lösningsförslag

Datortentamen

Datortentamen genomförs på IDAs Linux-system. Arbetsmiljön består av GNU GCC (g++), gccfilter, texteditorerna emacs, gedit och vim samt cplusplus.com Reference (öppnas i webbläsare). Föjlande g++-alias är definierade för att underlätta kompilering och länkning:

   g++11: g++ -std=c++11
   w++11: g++ -std=c++11 -pedantic -Wall -Wextra
   e++11: g++ -std=c++11 -pedantic -Wall -Wextra -Werror (varningar ses som fel)

Använd w++11 vid utveckling av program. Varningar kan peka på allvarliga fel i koden och bör alltid elimineras. Ett körbart program bör kunna erhållas vid kompilering med e++11, dvs programmet ska kompilera utan några varningar alls. Diagnosmeddelanden kan filtreras med gccfilter, som körs som ett separat kommando:

   gccfiler g++-alias filer

Allmänna anvisningar för IDAs datortentasystem finns här.

•  Inloggningsinstruktioner och praktiska tips utlånas under tentamen, läs dessa innan tentamen!.

•  En Studentklient används för att skicka in lösningar (endast!). Instruktioner

•  Du bör ha god vana vid att använda någon av de tillgängliga texteditorerna (se ovan), kompilatorn GNU/GCC g++ samt grundläggande hantering av filer i Linux-miljön.

•  Du bör ha god vana vid att tolka felmeddelanden och varningar från kompilatorn och länkaren och kunna särskilja meddelanden från kompilatorn och länkaren.

Det är viktigt att vara väl förtrogen med hjälpmedlen (se nedan) och deras innehåll, de ska enbart vara ett stöd för att kunna ta reda på detaljer.

Hjälpmedel

En bok om C++ får tas med till tentamen. Följande gäller:
   — kommentarer/noteringar som direkt rör text och exempel på sidan i fråga får finnas i sidmarginalen
   — rättelser till felaktigheter får finnas
   — egna sidflikar för att enkelt kunna hitta t.ex. de olika kapitlen är tillåtna
   — inga extra ark eller lappar, lösa eller fastsatta, får finnas
   — tomma sidor, in- och utsidorna av pärmarna, försättsblad, etc., får inte innehålla kommentarer, speciellt inte programkod

•  C++ Standardbibliotek: Översikt containrar, iteratorer, algoritmer, funktionsobjekt (PDF) kommer att finnas bland givna filer.

•  cplusplus.com Reference kan läsas i en webbläsare (Chromium).

•  En svensk—* ordbok.

•  Kladdpapper (delas ut) och penna.

Inga andra hjälpmedel är tillåtna!

Alla meddelanden >>

Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2016-02-09