Göm menyn

TDDI14 Objektorienterad programmering

Examination


Kursen har två examinationsmoment, LAB1 och DAT1.

LAB1 omfattar två laborationer, Listan och Kalkylatorn, vilka ska utföras under läsperiod Vt2. Laborationerna betygssätts U, G samt med möjlighet att erhålla en bonuspoäng som kan tillgodoräknas vid tentamen för höjning till betyg 4 eller 5. Det finns två deadline som ska hållas för att kunna erhålla bonuspoäng för tentamen, en för Listan och en för Kalkylatorn (och därmed hela LAB1).

DAT1 är en datortentamen avseende objektorienterad programmering i C++ och består av programmeringsuppgifter där klassdesign, härledning, polymorfi, operatorfunktioner och mallar är centrala men där programmering i C++ rent allmänt är viktigt. Tentamenstiden är 5 timmar. Datortentamen ges första gången i den tentamensperiod som följer direkt efter läsperiod Vt2 och sedan ges omtentamina i augusti och oktober. Tentamen betygssätts U, 3, 4, 5.

För slutbetyg på kursen krävs att samtliga examinationsmoment är godkända. Slutbetyget bestäms av betyget på datortentamen (DAT1).

Laborationer

Programkod ska skickas med skriptet /home/TDDI14/send_lab och samtidigt ska ett ifyllt laborationsredovisningsomslag lämnas till assistenten. Muntlig redovisning kan begäras om assistenten finner skäl till det.

Lösningarna till laborationsuppgifterna ska vara program som konstruerats och kodats av enbart laborationsgruppens medlemmar i jämbördigt samarbete. Vid misstanke om kopiering eller samarbete mellan grupper är lärare skyldiga att anmäla till diciplinnämnden.

Datortentamen

Allmäna anvisningar för IDAs datortentasystem finns här.

Du bör ha god rutin på att använda Emacs eller annan tillgänglig texteditor, kompilatorn g++ (GNU/GCC) samt att hantera filer i Solarismiljön (Unix).

Du bör ha god rutin på att tolka felmeddelanden och varningar från kompilatorn och länkaren (ld, ild) samt kunna särskilja meddelanden från kompilatorn respektive länkaren.

Aktuella tentamenstillfällen och anmälningsperioder (enligt Studentportalen).

Exempel på tidigare tentamina

TDDI14 2014-10-21  |  Lösningar
TDDI14 2014-08-21  |  Lösningar
TDDI14 2014-05-28  |  Lösningar

Hjälpmedel

•  En bok om C++ får tas med till tentamen. Följande gäller:
— kommentarer/noteringar som direkt rör text och exempel på sidan i fråga får finnas i sidmarginalen.
— egna sidflikar för att enkelt kunna hitta t.ex. de olika kapitlen är tillåtna.
— Inga extra ark eller lappar, lösa eller fastsatta, får finnas.
— tomma sidor, insidan av pärmarna, försättsblad, etc., får i princip inte innehålla programkod och speciellt inte sammanhängande kodavsnitt

•  Datorsystemets man-sidor.

•  Inloggningsinstruktioner och lite prakiska tips kommer att utlånas under tentamen.

•  En svensk—* ordbok.

•  Papper (delas ut) och penna.


Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2014-11-17