Göm menyn

TDDI14 Objektorienterad programmering

Examination

Kursen har två examinationsmoment, LAB1 och DAT1.

LAB1 (4 hp)

LAB1 omfattar två laborationer, Listan och Kalkylatorn. LAB1 betygssätts U eller G i LADOK.

Det finns en deadline för varje laborationsuppgift. Att denna hålls är ett grundkrav för möjligheten att erhålla bonuspoäng vid tentamen. Ytterligare ett krav är att en specifik bonusuppgift ska göras i laboration Kalkylatorn (klassen Variable_Table). Syftet med bonus är främst att uppmuntra till att laborerandet ska ligga i fas med föreläsningar och lektioner och att du ska vara väl förberedd till tentamen. Om du på grund av sjukdom eller annat giltig förfall blir förhindrad att hålla en deadline ska laborationsassistenten meddelas snarast ("sjukanmälan" e.dyl.) och normalt i så god tid som möjligt innan deadline.

I Webreg markeras och betygssätts laborationerna enligt följande:

•  Laboration som lämnas in senast vid deadline och är godkänd får betyg GB. För laboration Kalkylatorn krävs att bonusuppgiften är löst, i annat fall erhålls betyg G.

•  Laboration som lämnas in senast vid deadline och behöver kompletteras, markeras KB, för laboration Kalkylatorn K om inte bonusuppgiften lösts. Om godkänd komplettering lämnas in inom 8 kalenderdagar efter att komplettering begärts (datum för assistentens e-postmeddelande gäller) erhålls betyg GB repektive G. Om inte den första kompletteringen är godkänd, ändras markeringen KB till K och betyg G erhålls då laborationen godkänts, oavsett antal kompletteringar.

•  Laboration som lämnas in efter deadline och är godkänd får betyg GE. Behövs komplettering markeras den KE och när laborationen blir godkänd erhålls betyg GE, oavsett antal kompletteringar.

Om både laboration Listan och Kalkylatorn får betyg GB erhålls 1 bonuspoäng, som kan tillgodoräknas vid de tre närmast följande tentamina efter att kursen avslutats. Därefter är bonuspoängen förverkad. En enda bonuspoäng kan låta lite men det skiljer bara 3 poäng mellan betygsstegen, så denna poäng vara betydelsefull. Bonuspoängen kan tillgodoräknas för att höja en 3:a till en 4:a eller en 4:a till en 5:a, men inte för att erhålla betyg 3 på en annars underkänd tentamen.

Laboration som lämnas in först efter att läsperiod Vt2 slutat kan kan komma att rättas först i samband med omtentamen. Komplettering som kommer in efter att tentamensperioderna i juni avslutats riskerar att hamna i samma situation. Assistenten ska i sådana fall direkt ge besked om när rättning kan förväntas ske.

Tänk på!

Lösningarna till laborationsuppgifterna i C++ ska vara program som konstruerats och kodats av laborationsgruppens medlemmar i jämbördigt samarbete och utan någon inblandning av andra. Allmäna diskussioner kring programmering och C++ kan man föra med vem som helst, konkreta diskussioner kring konstruktioner och problem i samband med laborationsuppgifterna ska enbart föras inom labgruppen och med lärarna.

Alla former av kopiering av texter, programkod, etc., betraktas som fusk och ska normalt rapporteras till disciplinnämnden och där vill ingen av oss hamna.

DAT1 (4 hp)

DAT1 är en datortentamen avseende objektorienterad programmering i C++ och består av programmeringsuppgifter där klasskonstruktion, härledning, polymorfi, operatoröverlagring och mallar är centrala men där även programmering i C++ allmänt är viktigt. Tentamenstiden är 5 timmar. Datortentamen ges första gången i tentamensperiod Vt2 och sedan i omtentamensperioderna i augusti och oktober. Tentamen betygssätts U, 3, 4, 5.

För slutbetyg på kursen krävs att samtliga examinationsmoment är godkända. Slutbetyget bestäms av betyget på datortentamen (DAT1).

Datortentamen

Allmäna anvisningar för IDAs datortentasystem finns här.

•  Inloggningsinstruktioner och prakiska tips kommer att finnas på papper under tentamen, läs dessa innan tentamen!

•  En Studentklient används för att skicka in lösningar (endast!). Instruktioner kommer att finnas på papper, läs dessa innan tentamen!

•  Du bör ha god rutin på att använda Emacs eller annan tillgänglig texteditor (gedit, vim), kompilatorn g++ (GNU/GCC) samt att hantera filer i linuxmiljön (Unix).

•  Du bör ha god rutin på att tolka felmeddelanden och varningar från kompilatorn och länkaren samt kunna särskilja meddelanden från kompilatorn respektive länkaren.

Aktuella tentamenstillfällen och anmälningsperioder (enligt Studentportalen).

Exempel på tidigare tentamina

TDDI14 2015-10-20  |  Lösningar
TDDI14 2015-08-18  |  Lösningar
TDDI14 2015-06-01  |  Lösningar

Hjälpmedel

•  En bok om C++ får tas med till tentamen. Följande gäller:
— kommentarer/noteringar som direkt rör text och exempel på sidan i fråga får finnas i sidmarginalen.
— egna sidflikar för att enkelt kunna hitta t.ex. de olika kapitlen i boken är tillåtna.
— Inga extra ark eller lappar, lösa eller fastsatta, får finnas.
— tomma sidor, insidan av pärmarna, försättsblad, etc., får inte innehålla tillagd programkod.

•  En svensk—* ordbok.

•  Papper (delas ut) och penna.

Inga andra hjälpmedel är tillåtna!


Sidansvarig: Tommy Olsson
Senast uppdaterad: 2015-10-20