Göm menyn

TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

Projektledning

Projektarbetet bedrivs självständigt. Med projektarbete på termin 6 menar vi lösande av problem där:

 • Arbetet utförs i grupp.
 • Arbetet utförs självständigt.
 • Arbetet kräver analys och tidsplan.
 • Arbetet kräver ansvar från gruppen och dess medlemmar.

Basgruppsarbete förutsätter att alla gruppmedlemmar gör samma sak. I projektarbete delas problemet istället upp i delproblem som fördelas mellan medlemmarna så att problemet kan lösas snabbare. Projektarbete är alltså inte problembaserat lärande!

I projektarbete är det nyttigt att skilja på problem och arbetssätt. Problemet är vad man jobbar med. Arbetssättet är hur man jobbar med problemet. För att arbetet ska fungera måste gruppen enas om arbetssättet innan man ger sig i kast med problemet.

Ert arbetsrum hittar ni på denna karta.

Projektmodell

I detta projekt ska ni tillämpa en utvecklingsmetod som kallas Scrum. Detta innebär kortfattat planering för arbete i två-veckors perioder (så kallade sprints) med planering och utvärdering i början och i slutet av varje sprint.

Krav på projektmodell

Förutom att ni följer Scrums regler så gäller även följande krav:

 • I era arbetsrum ska ni ha en story board som beskriver er sprint backlogg, och ni ska kunna redovisa för er produkt backlogg. Ni ska varje morgon ha ett Scrum möte i arbetsrummet (ibland tillsammans med representat från kursledningen).
 • Det ska alltid vara tydligt från er story boards vilka user stories som det för nuvarande arbetas på, och vem som gör vad i gruppen.
 • Ni ska välje en Scrum master bland er själva (och rotera om ni vill). En product owner kommer finnas från lärarlaget som ibland kommer vara med på era Scrum möten och som har sista ordet vad gäller projektets utveckling och krav.
 • Ni ska använda versionshanteringssystemet Git via IDAs Gitlab. Koden ni skriver skall kontinuerligt versionshanteras så att product owner hela tiden har tillgång till den senaste koden.
 • Arbetsrummet delas av alla grupper, och ligger dessutom mitt i en kontorsmiljö. Respektera varandra och de som har kontor nära erat rum. Undvik höga röster/ljud i och runt lokalen.

Inför projektet

Innan första sprinten måste ni först förstå vad det är ni ska göra i projektet. Ni måste därför ta fram en projektplan. Den krävs för att komma överens om arbetsformerna, men till viss del även om problemet. Projektplanen inventerar tillgängliga resurser, innehåller övergripande planering om projektets genomförande och beskriver hur ni realiserar projektmodellen.

I ett traditionellt projekt, där man försöker planera så mycket som möjligt i förväg, så har projektplanen en större roll än den har här. Framförallt så kommer er projektplan inte att innehålla en detaljerad planering av uppgifterna i projektet, utan en översiktlig planering som identifierar när era iterationer är, externt ställda krav (milstolpar, delrapporter och liknande). Planen blir en kalender för er, och ett underlag vid planeringen av varje enskild sprint.

Projektplanen ska även:

 • Tilldela roller till projektdeltagarna.
 • Bestämma övergripande mål för arbetet.
 • Inventera kunskaper och erfarenheter som kan komma till nytta.
 • Fastslå arbetsrutiner för projektet.
 • Planera projektets utförande.
 • Prata med kundkontakter.

Det är också mycket viktigt att gruppen bestämmer hur beslut ska fattas, hur missnöje inom gruppen ska tas upp samt vad som kommer att krävas av gruppens medlemmar.

Prata med kundkontakter

Kursledningen kommer att mejla information till varje grupp med kontaktinformation till representanter för deras respektive användare (polis, militär, sjukvård, räddningstjänst). Ni tar kontakt under vecka 4, 5 eller 6.

Anvisningar för projektplanen

Projektplanen ska innehålla följande: Projektets bakgrund, syfte och mål, avgränsningar, projektorganisation och tidsplanering.

Bakgrund, syfte och mål

Bakgrundsbeskrivningen sätter projektplanen i ett sammanhang och klargör vad som har föregått projektet. Det leder fram till syftet med projektet, dvs. skälet till att det genomförs. Syftet konkretiseras i termer av effektmål - det resultat man vill uppnå på längre sikt. Projektplanen innehåller dessutom projektmål, som beskriver vad projektet ska åstadkomma, dvs. vad man ska leverera till beställaren/produktägaren. Ofta bryts detta ned i ett antal etappmål/delleveranser. När man tillämpar Scrum kan dessa utgöras av olika releaser. Gemensamt för olika slags mål är att man bör eftersträva att göra dem SMARTa, dvs. Specifika för det aktuella projektet, Mätbara för att möjliggöra kontroll av måluppfyllnad, Accepterade av samtliga berörda parter, Realistiska med hänsyn till projektets förutsättningar, och Tidssatta för att klargöra nör man ska kontrollera måluppfyllnad.

Avgränsningar

Vad projektet inte skall leverera. Avgränsningar klargörs för att undvika ogrundade förhoppningar hos projektets olika intressenter.

Krav

Enligt IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering) så är ett krav en funktionalitet som en användare behöver för att lösa ett problem / uppnå ett mål.

Krav är också villkor och restriktioner på ett system, en tjänst, produkt eller process.

Oavsett vilken projektmodell som används, så utgör kraven basen för den överenskommelse man har mellan beställare och projektgrupp. Först när man är överens om vilka krav som ska uppfyllas, så kan projektet startas.

I projekt som drivs dynamiskt specificeras produktkraven successivt, i takt med att kunskap och erfarenhet inhämtas.

Projektorganisation

Projektorganisationen avser både rollfördelning internt i projektteamet och hur relationen till den övriga organisationen ser ut. Internt är det viktigt att definiera vem som får rollen som Scrummaster, hur rollfördelningen ser ut i övrigt samt vilket ansvar/vilka befogenheter som följer med respektive roll. I relationen till den övriga organisationen är framförallt kopplingar till produktägare och till andra projekt relevant.

Tidsplanering

Den detaljerade tidsplaneringen görs i och med sprint planeringen inför varje iteration, men ni ska ta fram en övergripande tidsplanering för när viktiga milstolpar i projektet ska vara klara. Denna tidsplanering skall presenteras i form av ett Gannt-schema.


Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2014-01-21