Göm menyn

TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

Avstämningar

Material

Material som lämnas in inför avstämningarna ska levereras via kursplatsen (LISAM) till lärarlaget några dagar innan avstämningstillfället.

Varje inlämning till kursplatsen skall bestå av ett eller flera kompletta dokument. Till exempel är det acceptabelt att separera gruppdagbok från projektplan, men inte arkitekturdiagram från arkitekturbeskrivning. Alla filer skall vara i PDF-format. För varje avstämning står det tydligt nedan vilka dokument som skall finnas och hur de skall döpas.

Varje rapport skall ha ett omslag som tydligt identifierar gruppen med nummer och kund (sjukvård, försvarsmakt, räddningstjänst). Rapporterna ska vara utformade för läsbarhet och enkel hantering. Inkludera sidnummer och sidhuvud som identifierar dokument och grupp. Skapa en mall i början av projektet som sedan används genomgående. Bilder ska vara av tillräcklig kvalitet för att läsa efter utskrift (se upp vid konvertering till PDF att inte bilderna ändras till lågupplöst JPEG). Använd gärna färg, men se till att svartvita utskrifter också går att läsa.

Det material som enbart redovisas skriftligt får ni skriftliga kommentarer från respektive lärare (alt. kallas till särskilt möte).

Presentationer

Projektor kan bokas genom kursledningen, men deltagarna ansvarar själva för övrig teknisk utrustning. Efter presentationerna följer normalt diskussion med närvarande lärare. Gruppen får även skriftlig feedback på det som har presenterats.

Presentationer ska vara ordentligt förberedda och professionellt upplagda. Ta hänsyn till kursledningens roll (se inledningen av projekthandboken) då ni planerar presentationerna.

Närvaro

Alla studenter ska närvara vid alla avstämingar för att få godkänt i kursen.

Efter avstämningen

Under varje avstämning så ansvarar gruppen för att skriva ner muntliga kommentarer de får av närvarande representanter. Dessa notiser skall sedan renskrivas och skickas till lärarlaget.

Avstämning 1: Krav och projektplan

Datum: 17:e februari 2013 - 13:15 till 17:00
Deltagare:
 • Alla i projektgruppen
 • Lärare: projektledning, säkerhet och MTS
Form: Presentation av kraven, projektplanen samt bakgrundsanalysen. Skriftlig redovisning av utkast till etisk analys, projektplan, kravbeskrivning och bakgrundsanalys.
Förberedelser: Ladda upp följande dokument till kursplatsen:
 • Utkast till etiska risker: grupp-x-etiska-risker-avst1.pdf
 • Rapport med projektplan och kravbeskrivningar: grupp-x-projekt-krav-avst1.pdf
 • Bakgrundsanalys: grupp-x-bakgrund-avst1.pdf
Schema: Tid Grupp
13:15 - 14:00 Försvarsmakt
14:15 - 15:00 Räddningstjänst
15:15 - 16:00 Sjukvård
16:15 - 17:00 Polis
Anvisningar:

Krav

Skapa en förteckning över krav (användarkrav, organisationskrav, tekniska krav) på systemet. De tekniska kraven skall vara uttryckta på ett bra sätt, vara lagom stora och testbara/mätbara. Kraven ska vara motiverade av användar/organisationskrav, och det ska gå att spåra dem tillbaks till dessa. Kraven behöver inte vara realistiska för det här projektet - att välja ut genomförbara krav är en fråga om prioriteringar i senare skede.

Vid rapporteringen ska kraven presenteras tillsammans med deras motiveringar och planer/idéer för hur de ska testas/mätas.

Den skriftliga rapporten som ska laddas upp till kursplatsen ska vara utformad i första hand som stöd för senare arbete i projektet - det kan m.a.o. vara början på en product backlog eller liknande.

Projektplan

Ni ska lämna in en projektplanering (enligt Projektledning).

Etiska risker

Inför avstämning 1 skall även ett utkast levereras som identifierar de etiska risker som kan uppstå i samband med systemet. Motivera varför de identifierade riskerna kan utgöra ett etiskt problem.

Bakgrundsanalys

Bakgrundsanalysen syftar till att ni ska presentera en bild av de tänkta, kommande användarna och de situationer som systemet kommer att användas i. Hänsyn ska också tas till de olika organisatoriska förutsättningar som finns representerade. Redovisa en bakgrundsanalys av de olika tänkta aktörerna utifrån exempelvis:

 • Vilka är aktörerna (inom er organisation)?
 • Vilken kompetens har de?
 • Vilka är (huvud)uppgifterna (i en normalsituation)?
 • Vilka är (huvud)uppgifterna (vid en extraordinär händelse)?
 • Vilka samarbetar (internt)?
 • Vilka samarbetar (externt)?
 • Vilken kommunikationsutrustning finns idag?
 • Vilka kommunikationsvägar finns?
 • ...

När det gäller organisationen är det viktigt att analysera organisationsstrukturen t.ex. genom att beskriva både den formella organisationen (den på papper) och den informella (den levda). Det handlar bland annat om vem som gör vad, vem som har ansvar och hur beslut fattas och distribueras i organisationen.

Förutom att läsa informationsmaterial m.m. från de olika organisationerna bör ni intervjua minst en representant för den organisation som ni har som kund.

Avstämning 2: Krav, arkitektur och design

Datum: 17:e mars 2013 - 08:15 till 12:00
Deltagare:
 • Alla i projektgruppen
 • Lärare: projektledning, säkerhet, systemprogramvara, MTS
Form: Presentation av nya krav, riskanalys, systemarkitektur och design. Skriftlig rapport av utkast till gruppdagbok.
Förberedelser: Ladda upp följande dokument till kursplatsen:
 • Krav, riskanalys, arkitektur och design - grupp-x-krav-avst2.pdf
 • Ukast till gruppdagbok - grupp-x-gruppdag-avst2.pdf
Schema: Tid Grupp
8:15 - 9:00 Försvarsmakt
9:15 - 10:00 Räddningstjänst
10:15 - 11:00 Sjukvård
11:15 - 12:00 Polis
Anvisningar:

Krav, riskanalys, arkitektur och design

Komplettera förteckningen över krav med icke-funktionella krav (säkerhet, prestanda, tillförlitlighet, användbarhet, mm.), samt revidera befintliga krav. Kraven ska vara motiverade av användar- och/eller organisationskrav och vara vidare underbyggda av lämpliga analyser.

För säkerhet ska ni redovisa en riskanalys enligt CORAS modellen och hur den har lett till era krav.

För pålitlighet (tillförlitlighet) förväntas ni redovisa analys av tänkbara fel och ange de felmodeller mot vilka ert system kommer att uppvisa feltolerans. För klientsidan förväntas ni även redovisa hur ert system kommer att anpassas då handburna enheters energinivå varierar över tid. Kraven ska vara realistiska (eller åtminstone gå att anpassa så de blir realistiska) och ska vara testbara.

Beskriv systemarkitektur och design med t.ex. UML. Arkitekturen ska stödja kraven (funktionella såväl som icke-funktionella), och alla beslut om arkitektur bör kunna spåras till dokumenterade krav. I det här skedet av projektet är det troligt att designen fortfarande är skissartad, men arkitekturen bör vara relativt mogen - den ger form till systemet medan det utvecklas.

Gruppdagbok

Ett första preliminärt utkast av gruppdagbokens fokus (strukturer och processer) ska lämnas in inför avstämningen tillsammans med en tidsplan för gruppdagboken.

Avstämning 3: Helheten

Datum: 14:e april 2013 - 13:15 till 17:00
Deltagare:
 • Alla i projektgruppen
 • Lärare: projektledning, säkerhet, systemprogramvara, etik
Form: Presentation av förändringar i krav, riskanalys, arkitektur och design. Presentation av etiska risker. Skriftlig redovisning av gruppdagboken. Dessutom skall ni demonstrera hur produkten ser ut och fungerar för tillfället.
Förberedelser: Ladda upp följande dokument till kursplatsen:
 • Krav, riskanalys, arkitetkur och design (uppdaterad): grupp-x-krav-avst3.pdf
 • Analys av gruppdaboken: grupp-x-gruppdag-avst3.pdf
 • Analys av etiska risker: grupp-x-etik-avst3.pdf
Schema: Tid Grupp
13:15 - 14:00 Försvarsmakt
14:15 - 15:00 Räddningstjänst
15:15 - 16:00 Sjukvård
16:15 - 17:00 Polis
Anvisningar:

Produkten

Under projektets gång förväntas ni hålla risk/felanalyser kontinuerligt uppdaterade, och även revidera krav vid behov. Vid den här avstämningen ska ni redovisa aktuella (reviderade) versioner av dessa.

Detsamma gäller systemarkitektur och systemdesign; aktuella versioner av dessa ska också redovisas. Slutligen ska ni redovisa aktuell status på själva implementationen. Eftersom ni arbetar med Scrum bör det finnas ett fungerande system att visa upp (även om det har begränsningar).

Presentationen av lösningen ska visa hur er lösning hanterar de felmodeller som angavs under avstämning 2 och hur det implementerade systemet kommer att testas med avseende på tänkta felmoder, och batteriförlust i handenheten.

Gruppdagboken

Till denna avstämning ska ett utkast till den slutliga analysen av gruppdagboken vara klar och uppladdad på kursplatsen.

Etiska risker

Vid denna avstämning ska en strukturerad och utförlig etisk analys av de identifierade riskerna presenteras.


Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2014-03-18