Göm menyn

TDDD82 Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system

Projekt - introduktion

Vid större olyckor och krissituationer kan kommunikationen mellan aktörer, såsom kommunal räddningstjänst, polis och militär, i krishanteringssystemet vara avgörande för hur framgångsrikt man hanterar situationen. I det här projektet kommer ni att utveckla ett system för kommunikation i samband med krishantering.

Varje projektgrupp kommer att bygga ett separat system, anpassat till den aktör i krishanteringssystemet som gruppen representerar. Dessa separata system ska sedan kunna kommunicera med varandra, så att information som produceras i ett system även kan användas i de andra.

Aktörer

För det här projektet använder vi en förenklad modell av krishanteringssystemet, där vi endast tar hänsyn till tre eller fyra aktörer (beroende på hur många projektgrupper som finns).

Sjukvård

Sjukvårdens främsta ansvar är att vårda skadade och sjuka. Uppdraget omfattar evakuering av sjuka, ambulanstransporter och vård. Man är beroende av att snabbt får information om var insatser behövs, och vilken sorts insatser det är frågan om. Det krävs också aktuell information om var egna och andras resurser finns så att man kan arbeta effektivt och snabbt kan rycka ut vid larm.

Sjukvården utgör även en resurs för andra. Polis, kommunal räddningstjänst, och andra kan behöva ge akut medicinsk hjälp till nödställda, och sjukvården kan i sådana lägen agera rådgivare. Här utnyttjas ljud, bild och video för att ge och ta emot så bra information som möjligt.

Dessutom har sjukvården information, såsom patientjournaler, som kan vara av stor vikt vid räddningsinsatser. Informationen i dessa är dock belagd med sekretess, vilket begränsar möjligheterna att sprida den, och därmed dess nytta i krissituationer.

Den kommunala räddningstjänsten

Den kommunala räddningstjänstens uppdrag är att begränsa skador på människor, egendom och miljö i samband med olyckor eller fara för olyckor. Uppdraget innefattar mycket varierande uppgifter, såsom brandförsvar, att bygga vallar som skydd vid översvämning, att reparera kritisk infrastruktur, att röja efter storm eller översvämning, och mycket mer.

Den information som den kommunala räddningstjänsten behöver för att utföra sitt uppdrag är lika varierat som uppgifterna. Först och främst krävs information om var insatser behövs, och vilken typ av insats som krävs. Utöver detta ställer varje insats sina krav på information.

För att arbeta effektivt och samordna med andra grupper krävs att den kommunala räddningstjänsten kontinuerligt vet var deras egna resurser befinner sig och vad de gör.

Försvarsmakten

Försvarsmaktens insatser kan vara oerhört varierande. Man arbetar i första hand som en resurs för andra organisationer, såsom den kommunala räddningstjänsten och sjukvården. Exempel på insatser som Försvarsmakten kan göra är fördelning av drivmedel, utlåning av fordon, drift av reservkraftverk, uppbyggnad av tillfälliga telekommunikationssystem, eftersökning, evakuering, hembesök och transport av förnödenheter till befolkningen.

Med ett så varierat uppdrag är Försvarsmakten beroende av information om var deras insatser krävs, och är beroende av att kunna förmedla information om vilka resurser de kan tillhandahålla. I och med att man har tillgång till en stor flotta fordon av varierande slag är Försvarsmakten särskilt väl skaffad att kartlägga skador på infrastruktur och miljö, framkomlighet med mera.

I samband med större insatser som stöd för samhället kallar Försvarsmakten även in hemvärnet.

Polisen

Polisens främsta ansvar är att upprätthålla ordningen i samhället, men man gör även mycket annat. Till exempel kan polisen göra hembesök hos utsatta, undsätta drabbade och kartlägga olika situationer. Man ansvarar även för att söka efter saknade och är en viktig länk till allmänheten.

I och med att polisens uppdrag är så varierat så ställs höga krav på kommunikation så att man vet var insatser behövs, och vilka resurser som finns tillgängliga.

Vid behov kan polisen kalla in beredskapspoliser, personer som har andra yrken men frivilligt arbetar under polisens ledning i krissituationer.


Sidansvarig: Nahid Shahmehri
Senast uppdaterad: 2014-01-20