[an error occurred while processing this directive] TDDC10 Perspektiv på datateknik/datavetenskap
Göm menyn

Perspektiv på datateknik (TDDB82/TDDC20)

Arkiverade dokument från läsåret 2004/2005

Allmänt

Datorintroduktion

Projektarbete

Övrigt


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2005-07-04


Kursinformation

Läsåret 2004/2005

1. Syfte

Kursen Perspektiv på datateknik är en introduktionskurs med syftet att introducera studenterna till ämnet datateknik. Studenten ska under kursens gång tillägna sig

Kursen kräver inga förkunskaper förutom de som krävs för att komma in på programmet.

Den officiella kursplanen finns i Studiehandboken.

2. Innehåll

Kursen är uppdelad i tre olika delar som delvis behandlas parallellt.

2.1. Datorintro

I detta delmoment kommer ni att få en introduktion till de datorsystem som används på IDA och som ni kommer att använda i olika laborationer under hela utbildningen. Ett par föreläsningar ger en kort bakgrund till operativsystemsfamiljen UNIX och exempel på användning. Därefter följer ett antal laborationer där ni själva får arbeta med systemet. Datorintrodelen ska vara avklarad innan andra periodens start.

Vi använder oss av ett egenutvecklat webbkursverktyg STONE som innehåller allt kursmaterial man behöver. STONE tar också hand om delar av examinationen genom en rad diagnostiska tester som finns integrerade i materialet.

I datorintroduktionsdelen ingår dessutom ett par breddföreläsningar om datorspråk och datorteknik.

2.2. Kommunikation

Ni kommer att få öva på skriftlig och muntlig framställning. Detta sker dels individuellt och dels i grupp. Detta delmoment sköts av Institutionen för Tema, närmare bestämt av CMTS (Centrum för människa, teknik och samhälle), och mer information finns på deras separata kurshemsida.

2.3. Projektarbete

Som ytterligare fördjupning kommer ni att få göra ett projektarbete som tar upp någon frågeställning inom ämnet datateknik. Projektet inleds med en föreläsning där olika institutioner presenterar sig. Vid detta tillfälle blir ni också indelade i grupper och får ett projekt och en handledare tilldelade. Ni kommer sedan att ha möten med handledaren, och ibland själva, under projektets gång. De konkreta resultaten av projektet ska vara en skriftlig rapport och en muntlig presentation vid den avslutande konferensen i december.

Projektarbetet avslutas med en gemensam konferens där alla grupper får presentera sina projekt för varandra.

Som en del i projektarbetet ges också ett par föreläsnignar kring grupprocesser och studieteknik.

3. Omfattning

Nedanstående tabell visar endast schemalagd tid.

Period Datorintro Kommunikation Projektarbete
1Ht1 (25 aug-13 okt) FÖ: 10 h
LA: 10 h
? ?
2Ht2 (25 okt-13 dec) n/a ? ?

I datorintron ingår några översiktsföreläsningar om datateknik. I projektarbetet ingår föreläsningar om grupprocesser.

4. Examination

Kursen består av tre poänggivande moment som examineras enligt nednstående lista.

Observera att alla i gruppen måste vara delaktiga i projektarbetet. Handledaren har möjlighet att enbart godkänna de studenter som faktiskt bidragit till slutresultatet.

Studenter som blir underkända i någon del av kursen ska kontakta examinator för att göra upp om former för komplettering.

5. Kurslitteratur

I datorintrodelen används ett helt och hållet webbaserat kursmaterial. För den som önskar finns det i kursmaterialet ett litet häfte med vanliga kommandon som man gärna får skriva ut och ha bredvid sig.

För kommunikationsdelen finns särskild litteratur anvisad på Temas kurshemsida.

För projektarbetet krävs ingen särskild litteratur, utan handledaren för varje projekt kommer att hjälpa er att hitta lämplig litteratur på biblioteket om det behövs.

6. Personal

Följande personer utgör kursens administrativa ledning:

För kommunikationsdelen ansvarar Ulrika Andersson, CMTS/TEMA. För föreläsningarna om grupprocesser och studieteknik ansvarar Siv Söderlund och Madeleine Engström från TFK.

Kursen leds av en styrgrupp med representanter från olika institutioner. Mer information om denna finns på kurshemsidan.

7. Information

Kursens huvusakliga hemsida finns på adressen http://www.ida.liu.se/~TDDB82 och där kan man hitta mer information om de olika delmomenten. Kompletterande information kommer att skickas till kursens e-postlista som har adressen tddb82-ht2004@student.liu.se. Alla studenter som är registrerade på kursen är automatiskt med på denna lista.

För kommunikationsdelen finns en särskild kurshemsida på adressen http://www.liu.se/cmts/kurser/tddb82/default.html

Alla studenter förväntas läsa sin e-post och besöka kurshemsidan regelbundet.


Sidansvarig: Peter Dalenius
Senast uppdaterad: 2005-07-04