Göm menyn

732G26 Surveymetodik med uppsats

Kursinformation

Mål

Mål


Målet med kursen är att de studerande skall förvärva grundläggande kunskaper om, och förståelse för, de statistiska metoder som vanligen används vid urval ur ändliga populationer. De studerande skall genom en statistisk undersökning få tillfälle att fördjupa sina kunskaper och sin mognad i statistisk metodik, såväl vad gäller praktiska som teoretiska moment. Vidare skall de studerande förvärva förmåga att skriftligen och muntligen redogöra för en undersökning och argumentera för den använda metodiken.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för de vanligaste metoderna för att dra urval ur ändliga populationer, och förstå vilka olika situationer de lämpar sig för.
 • göra uppskattningar av parametrar i en ändlig population, med och utan användande av hjälpinformation, på basis av urvalsdata
 • redovisa metoder för att hantera bortfall i planerings- och skattningsfasen av en urvalsundersökning och kunna tillämpa metoderna i enkla fall.
 • metoder för att hantera övertäckning och multiplicitet i ramen i skattningsfasen av en urvalsundersökning, och kunna tillämpa metoderna i enkla fall.
 • redogöra för olika typer av mätfel som kan uppstå i en urvalsundersökning.
 • utforma ett frågeformulär i enlighet med etablerade principer.
 • planera, genomföra och avrapportera (skriftligt och muntligt) en småskalig urvalsundersökning, och kunna argumentera för undersökningens utformning och de metodval som gjorts.

Mer information finns att tillgå i kursplanen som finns här.

Målgrupp


Denna kurs är framförallt för andraårsstudenter i kandidatprogrammet Statistik och Dataanalys. Kursen kommer primärt att ges på svenska, även om kurslitteraturen kommer vara både på svenska och engelska.

Innehåll


 • Urvalsmetoder, framförallt obundet slumpmässigt urval, stratifierat urval, systematiskt urval, pps-urval och klusterurval i ett och flera steg.
 • Estimationsmetoder: Horvitz-Thompson-skattningar och enkla generella regressionsskattningar (kvot- och regressionsskattningar).
 • Metoder för datainsamling.
 • Felkällor vid datainsamling, framförallt bortfall, ramproblem och mätfel samt metoder för att hantera dessa felkällor.
 • Grundläggande metodik för konstruktion av frågeformulär.

Undervisningsformer


Förutom självständiga studier består undervisningen av föreläsningar, lektioner, datorlaborationer, handledning, projektarbete och seminarier. Projektarbetet avser planering och genomförande av en statistisk undersökning, inklusive sammanställning och analys av insamlat datamaterial samt skriftlig och muntlig avrapportering.

De obligatoriska momenten i kursen är projektarbetet och tillhörande slutseminarium.

 • Föreläsningarna ger en översikt över kursinnehållet och tar upp centrala begrepp och metoder.
 • Lektionerna består dels av genomgång av svårare övningsuppgifter, dels av handledning när de studerande själva löser övningsuppgifter.
 • Datorlaborationerna illustrerar viktiga moment inom urvalsmetodik och de olika delarna i en undersökning.
 • Handledningen ger stöd för de olika momenten i den statistiska undersökningen och för uppsatsskrivandet.
 • Vid slutseminariet presenterar studenterna sina uppsatser och opponerar på andras uppsatser

Kurslitteratur


 • Lohr, S.L. (2010): Sampling: Design and Analysis , 2nd ed., Brooks/Cole Cengage Learning. (Huvudlitteratur). (ISBN-13: 978-0-495-11084-2 paperback). Andra upplagan.
 • Fråga rätt!: utveckla, testa, utvärdera och förbättra blanketter. (2001): Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB), finns att ladda ner här.
 • Minska bortfallet! (1997): Stockholm: Statistiska centralbyrån (SCB), finns att ladda ner här.
 • Standard för bortfallsberäkning (2005): Sektionen för surveystatistik, Svenska statistikerfrämjandet. finns att ladda ner här
 • Dahmström, K. (2011): Från datainsamling till rapport. Femte upplagan. Lund: Studentlitteratur.
 • Edward, PJ et. al. (2009): Methods to increase response to postal and electronic questionnaires. The Cochrane library, läs endast Summary, finns att ladda ner här.
 • Kvalitet i webbpanelundersökningar (2014): Sektionen för surveystatistik, Svenska statistikerfrämjandet. Finns att ladda ner här
 • Jebari, K och Magnusson, M. (2014): En färgblid stat missar rasismens nyanser. Finns att ladda ner här

Föreläsningar


Kursen består av 13 föreläsningar. Nedan finns föreläsningar som PDF, för att ladda ned. Klicka på Raw eller View Raw.

Föreläsning PDF Läsanvisningar
F1 PDF Lohr: 1, 2.1-2.2, 3.1, 5.1, 6.1, Dahmström: 12.1-12.4
F2 PDF Lohr: 2.3-2.7, 2.10
F3 PDF Lohr: 2.8, 2.9
F4 PDF
F5 PDF Lohr: 3.1-3.5
F6 PDF Dahmström: 4, 5, 7, Lohr: Kap. 15
F7 PDF Dahmström: 7, 8 (ej 8.4.4.), 12.3.5 Lohr: 15.3, 15.4, Minska bortfallet: 11, Fråga rätt: 1-3, 6, En färgblind stat missar rasismens nyanser: Hela kursiverat, framförallt avsnitt 3
F8 PDF Lohr: 4.1-4.2
F9 PDF Lohr: 4.3, 4.4, 4.5, 11.7
F10 PDF Lohr: 8.1-8.6, 8.8, 15.2, Dahmström: 12.3.3, 12.3.4, Standard för bortfallsberäkning: 5-8
F11 PDF Lohr: 5.1, 5.2
F12 PDF Lohr: 5.3-5.5, 6.1-6.5
F13 PDF Lohr: 10.2-10.3, Kvalitet i webbpanelundersökningar: Hela

Datorlaborationer


Kursen innehåller sju datorlaborationer. Dessa laborationer är obligatoriska. För att lämna in laborationerna används LISAM.

 • Datamaterial och kod till samtliga laborationer finns här.
 • Deadline för respektive laboration framgår i LISAM (generellt fredagen veckan efter labbtillfället)
 • Inför laborationerna i R finns följande ®ecap för att repetera grunderna i R.
Datalaboration Labbinstruktion
D1 PDF
D2 PDF
D3 PDF
D4 PDF
D5 PDF
D6 PDF
D7 PDF

Lektioner


I kursen finns ett flertal lektioner som framgår av schemat. Vid lektionerna hjälper läraren studenterna med räkneuppgifter och går igenom mer komplicerade uppgifter på tavlan. Nedan framgår övningar för respektive tillfälle.

Lektion Uppgifter i Lohr 2010
Le1 Kap. 1. uppg. 1, 2, 7; Kap 2. uppg. 1, 6, 11, 23
Le2 Kap. 3 uppg. 3, 6, 7, 14
Le3 Kap. 4 uppg. 1, 3, 8, 9, 11
Le4 Kap. 2 uppg. 13; Kap 5 uppg. 2, 6, 11, 14
Le5 Kap 6 uppg. 1; Kap 8 uppg. 2, 7
Extramaterial
 • Tabell till uppgift 3.3 finns här
Extra övningsuppgifter

Nedan finns extra övningsuppgifter med lösningar för olika delar i kursboken.

Övn. Lösningar Kap. i Lohr 2010
E1 S1 Kap. 1, 2, 3
E2 S2 Kap. 4
E3 S3 Kap. 5

Projekt / Uppsats


Projektet består i att genomföra en statistisk surveyundersökning på uppdrag av en extern aktör. Det går också att inkomma med ett förslag på en egen uppsats.

De olika stegen uppsatsen kommer gås igenom är:

 • Skriva undersökningsplan
 • Designa urval
 • Skapa en enkät
 • Granska enkät
 • Testa enkät med kognitiva intervjuer
 • Förankra undersökningsplan hos uppdragsgivaren
 • Samla in data
 • Analysera bortfall
 • Ev. kompensera för bortfall
 • Analysera resultat
 • Presentera

Nedan framgår tidsschema och deadlines

Vecka Uppsatsarbete Deadline (fredag kl. 18.00)
4 Val av ämne Val av ämne ** (deadline fredag kl. 12.00) **
5 Bakgrund / kontakta uppdragsgivarna
6 Skriva undersökningsplan
7 Skriva undersökningsplan Prel. Undersökningsplan
8 Skapa enkät Prel. Enkät och missivbrev
9 Granska andra gruppens enkät Granskning ** (deadline onsdag kl. 18.00) **
10 Kognitiva intervjuer, undersökningsplan
11 Kognitiva intervjuer, undersökningsplan Slutlig undersökningsplan
18 Datainsamling
20 Uppsats
23 Slutlig uppsats

Obs!

Underlag till uppsatsen
Krav på uppsatsen

Generell information om hur uppsatser ska författas vid IDA finns att tillgå här.

Specifika krav för uppsatser i denna kurs finns här.

Information, gruppindelningar m.m.

Mer specifik information för denna kursomgång finns här:

 • De olika projekten som går att välja mellan finns här.
 • Information om grupper och handledning m.m. finns här.
 • Information inför problemseminariet finns här.
 • Information inför slutseminariet finns här.
 • Opponenter för respektive uppsats kommer finnas här.
Mallar och exempelfiler

Obs! För att spara ned LyX, och BiBTeX-filer, klicka på länken med höger musknapp och Spara som…

 • Mall för undersökningsplanen finns här: LyX, PDF.
 • Exempel på LyX och BiBTeX: LyX, BiBTeX (Obs! bibtexfilen måste ligga i samma mapp som LyX-dokumentet för att exemplet ska fungera.)
 • Instruktion för att få LyX och R att fungera smidigt ihop i PC-Pularna: PDF

Kompletteringsuppgift


De studenter som missar ett obligatoriskt moment eller en deadline behöver göra en kompletterande uppgift. Information om kompletteringsuppgiften finns här.

Tidigare tentor


Tidigare tentor finns att tillgå här.

För mer information om regler vid examination, se fliken examination.

Lärare


 • Kalle Wahlin, kursansvarig och huvudexaminator av kursen.
 • Lotta Hallberg, examinerar teoridelen (jan-mar) av kursen.
 • Måns Magnusson, föreläser, undervisar på datorlaborationer i R samt handleder i uppsatsdelen av kursen.
 • David Blomqvist, undervisar vissa labbar i teoridelen av kursen. Undervisar och handleder i uppsatsdelen (apr-jun)