Göm menyn

732G26 Surveymetodik med uppsats

Examination


Salstentamen

Kursen examineras dels med individuell skriftlig tentamen som genomförs som salstentamen och dels gruppvis skriftlig och muntlig redovisning av genomfört projektarbete.

Salstentamen


Teoridelen av kursen examineras genom salstentamen. Vid salstentamen får följande material användas:

  • Lohr (2010) utan anteckningar. Små sidflärpar (ett par kvadratcentimeter) med mindre noteringar är tillåtet.
  • Miniräknare

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie skriftliga tentamenstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första tentamenstillfället. Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Projektarbete


Den skriftliga redovisningen görs i form av en uppsats, medan den muntliga görs genom presentation av den egna uppsatsen och opposition på en annan uppsats vid ett slutseminarium.

I den muntliga redovisningen ingår även att granska en enkät som som tillhör ett annat projektarbete vid ett problemseminarie.

Den studerande förväntas kunna genomföra uppsatsen inom givna tidsramar. Om tidsramarna inte hålls, eller om arbetet under processens gång inte håller den nivå som förväntas, kan examinator besluta att underkänna arbetet. En uppsats som inte korrigerats och/eller kompletterats enligt den kritik som framkommer vid framläggningen senast 1 vecka efter framläggningsdagen underkänns, såvida inte särskilda skäl föreligger. Rätten till fortsatt handledning för examensarbetet upphör om uppsatsen underkänns och uppsatsämnet är förbrukat.

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: Måns Magnusson
Senast uppdaterad: 2014-03-13