Göm menyn

729G43 Artificiell intelligens

Allmänt om laborationerna

OBS! På denna sida finns information och instruktioner som gäller för ALLA labbar. Dessa instruktioner upprepas inte nödvändigtvis i de enskilda labbinstruktionerna, men gäller för alla labbar.

I kursen Artificiell Intelligens (729G43) ingår det ett antal laborationsuppgifter.

Dessa datorövningar är avsedda att lösas i grupper om högst två personer. Syftet med dessa övningar är att belysa viktiga moment i kursen och därigenom bidra till en fördjupad förståelse av de problem som finns. Datorlaborationerna avser också att ge erfarenhet av att programmera större program och att kunna utgå från befintliga program. Det är viktigt att en grupps båda medlemmar förstår de lösningar som lämnas in och kan besvara eventuella frågor som en handledare kan ha.

Instruktioner

Labanmälan

Labanmälan görs i webreg. Labbarna utförs i grupper om två personer.
Utan anmälan i webreg kan vi inte rapportera in era resultat.

Förberedelser

För att laborationerna ska kunna utföras på ett så smidigt sätt som möjligt, för både er och handledarna, krävs att ni förbereder er väl. I varje laborationsinstruktion finns en punkt som tar upp vad ni bör läsa in er på innan ni kommer till första laborationstillfället. Självklart förutsätts ni ha läst själva instruktionen till den aktuella laborationen innan ni kommer till första tillfället. Handledaren har rätt att prioritera andra studenter om ni inte gjort det.

Filer till labbarna hittar ni i Kursbiblioteket.

Länkar

Laborationsredovisning

Laborationerna ska redovisas på följande sätt:

 • Evenuellt programkod ska skickas in via e-post.
 • Diskussioner redovisas skriftligt på papper eller genom att skicka in lämpigt formaterade filer via e-post.
 • Vid pappersredovisningar ska inlämning ske i ett s.k. laborationsomslag. All information ska fyllas i och varje gruppmedlem ska skriva under omslaget med kulspetspenna.
 • Vid redovisning via e-post följ anvisningarna nedan.

Inlämning via e-post

För att minska risken för att inlämningade labbar tappas bort vid e-postinlämning se till att följa nedanstående:
Skriv kurskoden först i ämnesraden följt av labbnummer. Vid komplettering, lägg till kompl efter labbnummret. En ämnesrad för en första inlämning av labb 1 skulle kunna se ut så här:

729G43 labb 1 abcde123 och qwert234

En komplettering skulle kunna ha ämnesraden:

729G43 labb 1 kompl abcde123 och qwert234

Programkoden ni lämnar in ska vara körbar i befintligt skick. Om den inte är det, oberoende av felets natur, ges en summarisk komplettering.

Labbar skickas via e-post till Labbass.AI@gmail.com. Inlämningar på papper lämnas antingen in under laborationstillfällena eller i facket utanför Jonas Rybings rum, E-huset våning 2. Se respektive laborationsinstruktion för närmare instruktioner om vad som ska lämnas in.

OBS: Skicka inte in fler labbar i samma e-post, gäller även kompletteringar.

Rättningstillfällen i samband med kursen

Laborationer lämnas in under kursen då de bedöms som helt färdiga. Laborationsassistenterna rättar kontinuerligt laborationer under kursens gång. Dessa datum kommer att uppdateras inför HT 14
 • 29/8
 • 5/9
 • 12/9
 • 19/9
 • 26/9
 • 10/10
 • 17/10
 • 14/11
 • 21/11
 • 28/11
 • 5/12
 • 19/12

Datumen ovan är tider då labbassistenterna rättar labbar. Labbar som inkommer innan ett rättningstillfälle rättas vid det rättningstillfället.

Under kursens gång ges en chans till komplettering av en laboration. Läs noggrannt kommentarer och instruktioner och säkerställ att ni åtgärdat alla problem innan labben lämnas in för rättning igen.

Omexaminationstillfällen

Under våren 2015 ges ett extra tillfälle att lämna in och få laboration och/eller kompletteringar rättade. Laborationer som inte godkänns då kan lämnas in för en sista rättning under omtentapersioden i Augusti 2015. Laborationer som inte godkänns då måste göras om nästa gång kursen ges.

Assistenten bör försöka rätta labbar som lämnats in innan varje rättningstillfälle inom två veckor från rättningstillfället. Skulle detta inte ske, vänligen påminn assistenten. Om en labb lämnas in efter ordinarie rättningstillfälle kan rättningen dra ut på tiden (max två veckor efter nästkommande rättningstillfälle).

Betygssättning

På laborationerna kan betyget godkänt eller väl godkänt erhållas. För godkänt krävs att laborationen är redovisad enligt de krav som finns angivna i varje laborationsinstruktion. För väl godkänt krävs dessutom att ni har visat att ni kan koppla ihop teorin med praktiken, att ni kan föra egna resonemang och dra egna slutsatser efter era erfarenheter, och att programkoden innehåller genomtänkta funktionsnamn och en genomtänkt struktur. Betyget väl godkänt ges med andra ord efter en helhetsbedömning av redovisningen där alla delar är mer eller mindre lika viktiga.

Individuell bedömmning

Varje gruppmedlem ska vara förberedd på att svara muntligt på frågor kring labben.

Kompletteringar

Efter rättning av en laboration finns möjlighet att komplettera. För att komplettera till VG måste studenten besvara eventuella VG-uppgifter. När samtliga labbar har blivit godkända rapporteras betyget in i LADOK. Om ni planerar att komplettera labbar till VG är det viktigt att ni gör detta innan kursens ordinarie slutdatum.

VG-inlämning

Missat rättningstillfälle påverkar inte möjlighet till VG. Samtliga VG-kompletteringar måste ha kommit in innan kursens slutdatum, eftersom betyget G annars kommer att rapporteras in för labbserien. Om ni vill vänta med att få poängen för kursen registrerade för att hinna komplettera labbarna är det viktigt att ni pratar med någon av laborationsassistenterna.

Slutdeadline

Det finns en slutiltig deadline för rättning av labbar under denna kursomgång. Labbar som kommer in efter denna deadline rättas vid uppsamlingstillfället i maj. Om man ej fått minst godkänt på alla labbar vid slutdeadlinesrättning rapporteras betyg U för labbmomentet på kursen in i LADOK.

Misstänkt fusk

Vi uppmuntrar diskussion och samarbete, men att kopiera andras arbete räknas som fusk och föranleder anmälan till diciplinnämnden. Diskussion och samarbete kan röra principer och generella problem, ej kod eller specifik lösning på en uppgift. Det är inte tillåtet att flera grupper gemensamt gör program och lämnar in dessa som egna lösningar. Vidare ska båda personerna i ett labbpar ha arbetat med alla uppgifter och kunna redogöra för samtliga uppgifter.

Vi kommer att i alla fall där vi misstänker att fusk förekommer rapportera fallet till universitetets disciplinnämnd. Hur stressig en situation än ter sig är det alltid bättre att kontakta berörda lärare och få förlängd tid, än att fuska genom att plagiera andras alster och riskera avstängning.


Sidansvarig: Robin Keskisärkkä
Senast uppdaterad: 2014-06-30