Lokalisering, översättning &
terminologi (LÖT)

Kognitionsvetenskapliga programmet
729G20


 • Grupper
 • Viktiga datum


Kursinformation
Höstterminen 2015


Kursinnehåll

Kursen innehåller:

 • Introduktion till datorn som översättnings− och skrivverktyg

 • Översättningsteori

 • Språkteknologiska tillämpningar för översättning

 • Fackspråksöversättning och lokalisering

 • Praktiska översättningsuppgifter (flera genrer)

 • Internationalisering och globalisering

 • Grunder till terminologi och termdatabaser

 • Översätta med översättningsminnen   

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • tillämpa datorstöd vid översättningsarbete,

 • redogöra för datorhjälpmedel som kan användas vid översättning,

 • definiera globalisering, internationalisering och lokalisering i samband med fackspråksöversättning,

 • använda datortillämpningar som översättningsminnen och termdatabaser,

 • definiera och resonera kring grundläggande översättningsteoretiska begrepp som käll- och målspråk, funktionell och dynamisk ekvivalens,

 • utföra översättningar inom flera genrer.

Undervisning/arbetsformer

Föreläsningar, studentaktiva seminarier, och laborationer, samt individuellt arbete, såväl teoretiskt som praktiskt, i datorsal. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Under de flesta av seminarierna kommer läraren att inleda med en genomgång av olika delar av litteraturavsnitt. Under seminarierna gäller det att samtliga angivna artiklar är genomlästa samt att ni planerat minst två diskussionspunkter eller -frågor per artikel. Diskussionspunkter lämnas in skriftligt till seminarieledaren före seminariet.  Artikelseminarierna är obligatoriska. Vid frånvaro får studenten lämna in skriftliga artikelsammanfattningar.

Lärare och kursaadministratör

 • Magnus Merkel, IDA (28 19 64), är kursansvarig och examinator.

 • Lars Jämterud, IKK, är gästföreläsare.

 • Martin Agfors, lokaliserare/översättare, är gästföreläsare.

 • Anna Grabska Eklund, IDA (28 23 62), är kursadministratör.

Kursens omfattning och examination:

Kursen examineras genom a) en projektuppsats/hemtenta (2,5 p), b) en utförd laboration (parvis), översättningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier (3,5 p). Sammanlagt 6 högskolepoäng.

 • Hemtentamen/uppsats (pdf- och word-format). Inlämning senast 15 oktober, kl. 12.00.

 • Fullgjord och godkänd översättningsuppgift. Inlämning senast 1 oktober.

 • Fullgjord laborationsuppgift (labb med översättningsminnen). Inlämning senast måndag 5 oktober.

 • Aktivt deltagande i seminarier

Betyg

Betyg på kursen är VG, G eller U. Betyget ges som en sammanvägning av samtliga moment på kursen. En förutsättning för VG på hela kursen är att projektuppsatsen/hemtentan har bedömts som VG. Insatserna på seminarierna samt kvaliteten på översättningsuppgifterna och laborationen kommer också bidrar också till helhetsbetyget.

Kursstart

Kursen startar måndagen den 17 augusti kl. 8.15 (DG46).

 


Page responsible: Webmaster
Last updated: 2016-03-18