IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Wed, 21 Feb 2018 07:58:45

Axelsson, K. (1996). Strukturering av informationssystem och verksamheter - en teori- och empiribaserad argumentation. Technical Report LiTH-IDA-R-96-40, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: Denna rapport tar utgångspunkt i ett antal problemställningar som identifierats under en kartläggande studie av sex stycken verksamheter, vilka valt att realisera sin informationssystemarkitektur med stöd av en av två arkitekturstrategier. De studerade arkitekturstrategierna är Information Resource Management (IRM) och VerksamhetsBaserad Systemstrukturering (VBS). Eftersom realiseringarna i samtliga fall inneburit någon form av problem, har behovet av ett alternativt tillvägagångssätt vid systemstrukturering uppkommit. I denna rapport förs en argumentation för att systemstrukturering bör ske med utgångspunkt i verksamheten. Arkitekturstrategin väljs enligt detta synsätt efter att verksamheten analyserats, vilket innebär att strategivalet görs välgrundat. Det är även viktigt att man strävar efter att nå samstämmighet mellan verksamheten, dess mål och visioner och informationssystemarkitekturen. I rapporten relateras dessa tankar till viss teori inom informationssystemarkitekturområdet. Därefter presenteras en första preliminär version av en metodkomponent för systemstrukturering enligt SIMMetoden. Metodkomponenten innehåller fyra faser, där den befintliga verksamheten och dess informationssystemarkitektur först kartläggs och analyseras. Därefter värderas detta material och en framtida arkitekturstrategi fastställs. Med detta som utgångspunkt designas den framtida verksamheten och dess informationssystemarkitektur. Slutligen utvärderas resultatet i form av en verksamhetsstödjande informationssystemarkitekturmodell. Sist i rapporten görs ett försök att relatera metodkomponenten och det bakomliggande synsättet till de problemställningar som beskrivits i rapportens inledning.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>