IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Wed, 21 Mar 2018 21:35:11

Lindeber, L. (1996). Metodanalys av FA & VIBA/SIMM - en metodvärdering ur ett inter-organisatoriskt perspektiv. Technical Report LiTH-IDA-R-96-31, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: Det ökade datautbytet mellan organisationer har skapat helt nya behov av metoder för utveckling och vidareutveckling av inter-organisatoriska informationssystem. Nya/vidareutvecklade metoder behövs för att kunna möta kraven på ökad komplexitet. Med utgångspunkt i vårt gemensamma synsätt vad gäller verksamhetsutveckling och affärsprocesstänkande har VITS-gruppen och Konsultföretaget FRONTEC startat ett samarbetsprojekt med avsikt att skapa en användbar metod för verksamhetsutveckling avseende inter-organisatoriska informationssystem. För att nå insikt i hur väl VITS-gruppens metod för verksamhetsutveckling/systemutveckling, SIMMetoden, kan möta kraven på komplexitet hari genomförts en metodvärdering mha MA/SIMM ur ett inter-organisatoriskt perspektiv. Syftet är att belysa SIMMetodens styrkor och svagheter ur ett IOIS-perspektiv med avsikten att få fram en underlag för fortsatt metodutveckling inom området. Utgångspunkten för analysen har varit ett antal kriterier som har betydelse vid utvecklingen av IOIS, bl a affärsrelationer, affärsprocesser, affärskommunikation etc. Vi har kommit fram till att ett flertal nya komponenter behövs (framförallt inom förändringsanalysen), ytterligare några kan användas efter komplettering/modifiering, andra kan direkt användas vid en verksamhetsutveckling sett ur ett inter-organisatoriskt perspektiv. SIMMetodens styrka ligger i dess grundläggande synsätt och de strukturerade sammanhängande beskrivningsformerna som möjliggör en aktiv dialog och en aktiv medverkan i utvecklingsprocessen. Sett ur ett IOIS-perspektiv förutsätter dock metoden implicit en verksamhet och saknar således analys av gränssnittet mellan parter.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>