IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Sat, 24 Feb 2018 03:01:47

Brolin, A., Cronholm, S., and Fristedt, D. (1993). Business Modelling - en empirisk studie. Technical Report LiTH-IDA-R-93-40, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: Vi har undersökt tre metoder; en för strategisk planering, en för verksamhetsbaserad utveckling samt en för systemutveckling för att se om dessa går att på ett bra sätt kombinera inom ett företag. Metoderna som har studerats är Kepner-Tregoe, FA/SIM och REFLEX. För att kunna identifiera eventuella överlappningar eller motstridigheter mellan metoderna beskrev vi de tre metoderna med samma notationssätt, dvs vi gjorde metamodeller över metoderna. Detta har gjorts i rapporten Business Modelling (Brolin mfl, 1992). Utifrån ovan nämnda helhetsansats har vi genomfört en empirisk studie. Studien bestod av att utröna hurvida företagen idag använder sig av metoder för de olika nivåerna och om dessa kopplas samman. För att få tag på denna information har vi intervjuat representanter från två företag är kallade Alfa och Beta.Resultatet visar att företag inte arbetar strikt efter metoder, som vi hade trott, men man arbetar ändå på ett strukturerat sätt. Vi har identifierat andra kopplingar än vad vi hade förväntat oss och de var av mer informell karaktär.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>