IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Tue, 20 Feb 2018 16:55:20

Andersson, J. and Helander, B. (1993). Ekonomistyrning för små företag. Technical Report LiTH-IDA-R-93-37, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: Den ekonomiska information som idag används i företag är i första hand riktad mot externa intressenter dvs aktieägare, skattemyndigheter m fl. Fokus bör istället vara det verksamhetsanpasade informationsbehovet och den externa rapporteringen blir då ett nödvändigt bivillkor.De metoder som trots allt finns för ekonomistyrning är avpassade för stora företag, främst av den anledningen att den mesta forskningen inom området har bedrivits på större företag. Det skulle underlätta betydligt för småföretagaren om han fick enklare och mer lättförståelig redovisning, kalkyler, nyckeltal mm. Syftet med denna artikel är att beskriva faktorer som har betydelse för ett litet företags förutsättningar för och behov av ekonomistyrning. Fokus ligger på hur småföretagsledarens beslutsprocess ser ut och hur ekonomisk information påverkar dennes beslutsfattande.Studien har genomförts i två faser som dels omfattar en genomgång av litteratur och dels en empirisk undersökning.Resultaten ur studien ger vid handen att företagen i vissa fall följer den traditionella modellen för ekonomistyrning. De ekonomiska modeller eller verktyg som används tillämpas till stor del schablonmässigt.Trots att de flesta företagare anser att formella styrningstekniker skulle vara till hjälp för dem prioriteras andra arbetsuppgifter ofta högre. Anledningen till detta är i de flesta fall brist på tid. Trots synliga mätbehov har företagsledarna inte utvecklat mätsystemet. En förklaring är att företagsledaren kan till viss del kan tillfredsställa informationsbehovet med hjälp av invanda beslutsregler förvärvade genom en stor erfarenhet av verksamheten. Simons teorier om begränsad rationalitet verkar till mycket stor del stämma på företagsledare i små företag. Vi kan alltså förklara företagsledarens beteende med hjälp av teorierna, men kan vi använda Simons teorier i normativt syfte?


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>