IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Sat, 20 Jan 2018 11:55:55

Goldkuhl, G. (1992). Stöd och Struktur i Systemutvecklingsprocess. Technical Report LiTH-IDA-R-92-41, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. Accepterad till " Systemutveckling i praktisk belysning" Dataföreningen, Norrköping, 19 november 1991. (bibtex),

Abstract: Vid utveckling av datorbaserade informationssystem behövs olika hjälpmedel. Man använder ofta modeller, metoder och datorverktyg. Rapporten ger en referensram över dessa hjälpmedel och hur de kan samspela i systemutvecklingsprocessen. Olika historiska utvecklingstendenser gås igenom: - Olika utvecklingsmetoders framväxt- Ökad användning av verktyg- Konsultmodeller som kombinerar olika metoderRapporten innehåller också en diskussion om några tänkbara framtida utvecklingstendenser:- Synsättens ökande betydelse- Pendling mellan standardisering och innovation- Situationsanpassning av metoder- Egenkombinerade metodpaket- Anpassning av CASE-verktyg


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>