Göm menyn

Examensarbeten - IDA

Anvisningar företagshandledare


Examensarbetet utförs normalt under sista terminen. Grundkravet är att arbetet ska motsvara 20 veckors heltidsarbete (30 högskolepoäng på D-nivå) för teknologer på civilingenjörsutbildningar och masterprogram och 10 veckor (15 högskolepoäng på C-nivå) för högskoleingenjörs- och kandidatutbildningarna. Under denna tid ska en ingenjörsmässig uppgift lösas. Ett rent programmeringsarbete räknas inte som ett sådant, utan måste kombineras med något annat så att t.ex. en hel designuppgift löses.

Exjobb vid IDA (institutionen för datavetenskap) görs med fördel i grupper om två studenter, men kan även utföras individuellt.

Observera att sekretessbelagda examensarbeten ej kan utföras. När studentens examensarbete har lämnats in för examination omfattas det av offentlighetsprincipen.

Kursmål
Examensarbetet är i grunden en kurs och ska inte likställas med t.ex. ett sommarjobb. Självklart kan man dock som beställare få ut riktigt bra och användbara resultat, men det är viktigt att vara medveten om kursmålen även om det är examinator som ska verifiera att studenten uppfyller kursmålen. Målen specificeras i kursplanerna för de olika utbildningarna.
Start av examensarbete
Varje exjobb måste ha en handledare och en examinator på universitetet, samt en handledare på företaget som är insatt i uppdragets inriktning och kan bidra med teknisk kompetens.

Efter att studenten anmält sitt exjobbsförslag sätts studenten i kontakt med en examinator som är behjälplig med att fastställa inriktning och huvuduppgifter. När handledare och examinator är bestämda och exjobbets inriktning godkänts kan exjobbet påbörjas. Det är då lämpligt med ett möte mellan exjobbare, handledare, examinator och företagshandledare för att definiera exjobbets inriktning och omfattning. Därefter gör studenten en planeringsrapport som ska godkännas av examinatorn.

Dokumentation av arbetet
Examensarbetet ska dokumenteras i en offentlig skriftlig rapport och en elektronisk version på Electronic Press. Ett riktmärke för denna är att den ska kunna förstås utan andra förkunskaper än de som är gängse för teknologer i slutfasen av utbildningen. Mer om hur en rapport kan utformas och om vilka formella krav som finns på själva rapporten finns i anvisningarna för exjobbaren.
Framläggning och opposition
Exjobbsrapporten ska godkännas av examinator innan framläggningen. Företagshandledaren ska lämna in ett skriftligt omdöme till examinator i god tid innan framläggning.

Rapporten ska sedan presenteras vid ett seminarium på universitetet där en opponent och andra teknologer har tillfälle att föra fram synpunkter. Rapporten publiceras i normalfallet alltid elektroniskt på Electronic Press.

Annonsering av exjobbsförslag
Om ditt företag har ett förslag på ett exjobbsuppdrag ska en kort (1 A4-sida) beskrivning av exjobbet tas fram i PDF-format. Ta sedan kontakt med exjobbskoordinatorn (xjobb@ida.liu.se) för en diskussion om eventuella justeringar av exjobbsbeskrivningen. Därefter kommer beskrivningen att publiceras.

En uppdragsbeskrivning bör innehålla följande delar:

  • Kontaktinformation till uppdragsgivaren (e-post + tel.nr.)
  • Bakgrund till examensarbetet (kort om företaget i förekommande fall, plats, antal anställda, kontext för examensarbetets problem som ska lösas, m.m.)
  • Problemet och motivering till varför det ska lösas
  • Preliminärt förslag till angreppssätt
  • Förväntat resultat

Se andra exjobbsbeskrivningar för exempel på hur de kan utformas.

Vid frågor, tveka inte att kontakta exjobbskoordinatorn via xjobb@ida.liu.se.


Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2014-08-18