Göm menyn

Programvaruproduktion, PVP

Kurser pvp

Profilkurser

Kollad mot studiehandboken 2015

OBS! 2016 kommer kurs TDDD04 Programvarutestning att flytta från Vt2 till Ht1, block 2.

Angelägna förkunskaper

TDDC93 Programutvecklingsmetodik, teori 4 hp

TDDD76 Programvaruprojekt i ett helhetsperspektiv, projekt 8 hp

Från och med 2014 ersätts TDDD76 av Kandidatarbetet för D och U.

IT-teknologerna har projekterfarenhet från TDDD82 Projekttermin. Studenter som inhämtat programvaruteknikdelarna väl brukar inte ha några större svårigheter med kurserna i denna profil.

Valbara kurser

Av kurserna i tabellan skall man läsa de 4 obligatoriska kurserna (O). Plus välja 3 av de andra valbara (V) tekniska kurserna (T) och en management/ekonomi inriktad kurs (M). Masterkraven är bland annat minst 30 hp i Datateknik på Avancerad nivå. Läs mer på hemsidor och studiehandbok, var uppmärksam på förkunskaperna. Man kan vänta med kurser i 7Ht till 9Ht. Vi har lagt till en liten personlig reflektion om varför vi tycker kursen är viktig för pvp-studenter.

Kod Namn hp Kommentar O/V T/M(*) Nivå
7Ht1
TDDB84 Desingmönster 6 Central praktisk och teoretisk kurs för alla som arbetar med objekt-orienterad design. Kommer att morderinseras 2014. Kan också läsas i 9Ht1. V T A
TDDC34 Teknisk-, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter 6 Viktig kurs för att kunna utvärdera nyttan av tekniken. O T A
TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs. 6 Fortsättning på grundläggande databaser. Mycket om semistrukturerade databaser och andra sätt att förse en stor marknad av informationssystem med dataförsörjning. V T A
7Ht2
TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs. 6 (forts.) - -
TDDC90 Software Sequrity Säkerhet är en kristisk kvalitetsfaktor. Handlar bland annat om sårbarhet och risker i programvarusystem, varav mycket kan förebyggas. V T A
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs 6 Nödvändig kurs för alla ingenjörer som vill hantera resurser och redovisa resultat, vilket är nödvändigt för all industriell verksamhet. V M G1
TDEI19 Ekonomisk styrning 6 Speicellt för den som är intressead styrning av ett företag; hur man organiserar, sätter upp mål, styr med ekonomiska mått mm. Tar också upp sambandet mellan utformning av IT-system och att sätta och uppnå verksamhetsmål. V M A
TEIM03 Interkulturell kommunikation 4 En mycket viktig kurs för den som i sitt jobb måste kommunicera med medarbetare och kunder utanför norra Europa. V M G1
8Vt1
TDDD75 Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system 6 Användbarhet är en viktigt kvalitetsfaktor i sig. Kursen tar upp metoder för nyttodriven målsättning, design och utvärdering av interaktiva system. Arbetssättet är överförbart på andra kvalitetsfaktorer. O T G2
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6 Kallas ibland "anställningsbarhetskursen". För många en utmaning och ett kvitto på att man lärt sig att lära sig. Mycket självstudier V T A
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter. 6 Fördjupning av "mini-kursen" från åk 3 2012, och inslaget i kandidatarbeteskursen from 2014. V M G2
8Vt2
TDDD04 Programvarutestning 6 Central kurs för alla som vill jobba med programvara, med både teori och praktik. Innan vi hade den kursen var testning den enda tekniska bristen som industrin tyckte att våra studenter hade. O T A
TDDD05 Komponentbaserad programvara 6 Komponentbaserad programvara är en viktig trend inom programutveckling, inte minst som det leder till återanvändning och ihopkoppling av riktigt stora system. O T A
TDDD29 IT-projektledning 6 Fördjupning inom mer traditionell projektledning som på något sätt kommer in i större sammanhang. V M A
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6 (forts.)

-
TDEI35 Strategisk ekonomistyrning: Modeller för en stärkt konkurrenskraft 6 Hur organiserar man ett företag som överlever i en föränderlig marknad och global konkurrens? V M A
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter. 6 (forts.) - -
9Ht1
TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs. 6 Alternativ termin. V T A
TDDB84 Designmönster 6 Alternativ termin.
9Ht2
TDDD07 Realtidssystem 6 Många system kör i realtid, med tidskrav som ofta är svåra att nå. Här lar du dig mer om både problem och lösningar. V T A
TDDC90 Software Security 6 Alternativ termin V T A
TDDD43 Datamodeller och databaser, avancerad kurs (forts) -

(*) Teknik- eller Management-fokus på kursen


Sidansvarig: Kristian Sandahl
Senast uppdaterad: 2015-03-09