Göm menyn

Datateknisk  inriktning

Valbara kurser

Förutom de obligatoriska kurserna måste ni för att examineras från datateknikinriktningen välja ett antal valbara kurser ur listan nedan.

För antagna 2012 och senare gäller att totalsumman för alla inriktningskurser blir 70, för den som läst enligt plan innebär det att man skall välja till minst en kurs för att uppfylla kraven på teknisk inriktning.

Det går också ofta utmärkt att välja andra datateknikkurser, men man måste ansöka om att ta med den i examen. På förekommen anledning: Börja inte en kurs utan att ha kollat först.

Valbara kurser Kollad mot studiehandboken 2017.

Kod Namn hp Kommentar
7Ht1
TDDC17 Artificiell intelligens 6 En problemlösningskurs där man i datorsystem försöker härma människans och naturens sätt att lösa problem. Fantasieggande kurs med många tillämpningar från robotik till beslutsstöd.
TDDE18 Programmerina C++ 6 C++ är ett java-liknande språk som är svårare att programmera men som används mycket i industrin när prestanda är ett viktigt krav. Denna kurs är en introduktionskurs till språket.
TDDD38 Avancerad programmering i C++ 6 C++ är ett java-liknande språk som är svårare att programmera men som används mycket i industrin när prestanda är ett viktigt krav. Här går man igenom mer avancerade strukturer. Mycket självstudier, kräver att du tycker programmering är roligt. Ges 2 ggr per år.
TDDD23 Design och programmering av datorspel
6 Rolig kurs med projekt där man väljer teknik själv. Man arbetar med olika verktyg och programbibliotek vilket är vanligt för all programmering som I-are gör. Fördjupning i interaktiva system.
TSTE86 Digitala integrerade kretsar 6 Intressant teknikkurs, som kan sägas fylla luckan mellan digitalteknik och datorarkitektur.
7Ht2
TDDC88 (forts från 7 Ht1)
TDDE18 (forts från 7 Ht1)
TDDD38 (forts från 7 Ht1)
TDDD23 (forts från 7 Ht1)
TDDD55 Kompilatorer och interpretatorer 4 Visar hur "magin" hos en kompilator fungerar. Både teori och praktik.
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem 6 Kurs som i teori och praktik bygger ett inbyggt realtidssystem. Illustrerar sambandet mellan maskinvara och programvara i system med höga tidskrav.
TSIT02 Datasäkerhet 6 Datorsamhället är sårbart. Denna kurs ger dig ett brett perspektiv på hot och förebyggande lösningar.
TSKS11 Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 Många levererade datorsystem förutsätter en nätverksarkitektur.
8 Vt 1
TDDD17 Informationssäkerhet fk 6 Om du läst kursen datasäkerhet är detta en intressant fortsättning med både teori och praktik kring hur man skyddar sig mot fientliga attacker.
TDDB68 Processprogrammering och operativsystem 6 Kurs som går igenom ett antal tekniker som används i operativsystem. Kursen upplevs av vissa studenter som tekniskt svår, men det är en angelägen förkunskap för den som tänker sig att gå vidare till en master-examen inom datateknik.
TDDD41 Data mining - clustering and association analysis 6 Data-mining som ett hjälpmedel för analys och beslutsfattande är på stark frammarsch i praktisk tillämpning, med många kopplingar till management.
TDDD38 (Våromgången, se ovan)
TDDD75 Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system 6 Användbarhet är en viktig kvalitetsfaktor i sig. Kursen tar upp metoder för nyttodriven målsättning, design och utvärdering av interaktiva system. Arbetssättet är överförbart på andra kvalitetsfaktorer.
TDTS04 Datornät och distribuerade system 8 En gedigen teknikkurs som behandlar kommunikation mellan datorer. Detta är grunden för många web-baserade system
8 Vt 2
TDDD17 (forts från 8 Vt1)
TDDD38 (forts från 8 Vt 1)
TDDD27 Avancerad web-programmering 6 I stort en projektkurs där man gör sina egna teknikval och utvecklar ett web-baserat system i grupper om två studenter. Kräver i princip att kandidatarbetet är gjort.
TDDD14 Formella språk och automatateori 6 För dig som vill förstå teorin bakom programmering och programspråk. Kräver att du läst diskret matematik, eller kan förbereda dig på egen hand.
TDDD05 Komponentbaserad programvara 6 I stort sett alla större system bygger på att man har olika komponenter som interagerar på något sätt. I denna kurs får du se några sätt. Kursen vänder sig i första hand till den som läser masterprofilen.
9 Ht 1
TSIT03 Kryptoteknik 6 Fördjupade studier kring kryptering, ett av de viktigaste skydden mot dataintrång.
TDDB84 Designmönster 6 En kurs som går igenom standardlösningar på problem som vanligen dyker upp i objekt-orienterade system. Undvik att uppfinna hjulet två gånger. Kursen nyutvecklas under 2014 för att ge en djupare förståelse för vad som verkligen händer i programmen när man använder designmönster. Tidigare var det mer en kok-bokskurs och upplevdes av studenterna som mycket lätt. Numera vänder den sig i första hand till den som läser masterprofilen.
TDDD04 Programvarutestning 6 Testning är en grundläggande aktivitet i all utveckling. I många projekt lägger man 40% av utvecklingen på testning. Detta är en kurs som i första hand vänder sig till den som läser masterprofilen.


Sidansvarig: Kristian Sandahl
Senast uppdaterad: 2017-03-23