Göm menyn

Artificiell intelligens, kognition och interaktion, AIKI

Profilansvarig:

Arne Jönsson
e-post: arnjo@ida.liu.se
telefon: 013-282605

Presentation

Profilen ger möjlighet till fördjupning inom huvudsakligen tre olika områden: Artificiell Intelligens är studiet av hur man kan få datorer att bete sig mer intelligent. Centralt för ämnet är studiet av hur man representerar kunskap. I Linköping fokuserar vi speciellt på olika metoder att formellt representera kunskap, främst formalismer baserade på predikatlogik och alternativa, mer uttrycksfulla former av logik. Det är också väsentliget med praktisk färdighetsträningen i AI-programmering och då framförallt utveckling och programmering av intelligenta agenter. Vidare finns kurser som ger teoretiska och praktiska kunskaper för att modellera mer mänskliga kognitiva processer.

Språkteknologi innebär att på olika sätt utnyttja datorer för språklig bearbetning och utveckling av sådana system. Detta ger möjlighet att skapa egna språkteknologiska system, till exempel enkla fråge-svarsystem utifrån ostrukturerade texter men även mer avancerade, tekniker för språklig bearbetning och också andra tillämpningar.

Interaktionsdesign bygger på såväl kurser i människa-datorinteraktion som Webbprogrammering. I profilen vidgas MDI-perspektivet till att omfatta hela den verksamhet i vilket ett informationssystem skall komma att användas. Alltså inte bara de som skall bruka systemet utan även den större kontext som hela verksamheten utgör. Vidare ges kurser som är mer fokuserade på design och metoder för att skissa på olika designer och tekniker för att realisera dessa.

Tillbaka till IDAs profilöversikt


Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2013-02-28