Göm menyn

Minneslista inför doktorsexamen vid filosofisk fakultet

Framläggningen kan bara ske inom terminstid, se anvisningar, rubrik Tid och plats för disputation.

Veckoangivelser nedan syftar på terminsveckor

*= Tvingande åtgärd inom angiven tidsram enligt filosofiska fakultetens regelverk för disputationer


Minst 12 veckor

Minst 8 veckor

Minst 6 veckor

Drygt 3 veckor

Senast 3 veckor

Direkt efter spikning
Disputa-
tions-
dagen
Direkt
efter dispu-
tation

|

|

|

|

|

|

|

Anmälan
FFKs möte
Registre-
ring avhandl

I mycket god tid och minst 12 veckor före disputation

Förberedelse inför disputation

Checklista på ansvarsfördelning inom labbet
OBS! Skriv ut & fyll i!!!! (Labledare/doktorand och adm tillsammans)

 • Handledaren
  • Kontaktar opponent och betygsnämnd med en förfrågan om deltagande i disputation OBS att önskat datum och tid måste kontrolleras med FFK, eftersom fler disputationer samtidigt inom filfak inte får förekomma. Observera även att disputationer på institutionen inte får sammanfalla i tid.
  • Skickar Guidelines till opponent och betygsnämnd. I samband med utskicket kommer handledaren även överens med opponenten om hans/hennes roll och uppdrag vid disputationsakten. Viktigt att vara överens om vem som presenterar (respondent, opponent eller båda) och hur lång presentationen ska vara.
  • Skickar till opponent och betygsnämnd tidigare publikationer eller utkast till avhandlingen (draft av thesis). I samband med detta skickas även den rekommenderade texten till betygsnämnden för bekräftelse av avhandlingens innehåll och kvalitet. En kopia på slutbekräftelse från samtliga medlemmar i betygsnämnden ska skickas till FU-kansliet senast 8 veckor innan disputationsdatum. FU-kansliet vidarebefordrar svaren till prefekten.
 • Doktoranden
  • Kontrollerar tillsammans med handledaren, via sin doktorandportal, att alla kurser är klara för att kunna ansöka om examen direkt efter disputationen
  • Använder vid behov IDA:s mallar för avhandlingar
   OBS! Beslut om nya regler för omslaget - gäller alla doktorsavhandlingar vid LiU
   LiU-tryck hjälper till med själva omslaget och har mall för detta.
  • Kontrollerar att de egna sidorna överensstämmer med ovanstående mallar
  • Vid behov anlita en språkgranskare - reglerat via ramavtal
  • Kontaktar LiU-Tryck för att diskutera tryckning och deadlines
  • Kontaktar FU-kansliet för bokning av lokaler för disputationen
  • Beställer lokal för eventuell förtäring och firande efter disputationsakten
   Undantag: Externa doktorander kontaktar sitt labb eller sin handledare istället
  • Kontaktar TUS för bokning av teknisk utrustning som behövs vid disputationen

Minst 8 veckor före disputation

Anmälan till disputation

 • Handledaren
 • FU-kansliet
  • Skickar komplett anmälan till FFK
  • Kopia av anmälan till aktuell labb-administratör, handledare och doktorand (elektroniskt)

FFKs möte

 • FFK
  • Skickar protokollsutdrag om föreslagen disputation till FU-kansliet samt till doktorand och handledare
 • Handledaren
  • Informerar betygsnämnd och opponent om beslutet
  • Skickar e-post med rekommenderade texten till betygsnämnden för bekräftelse av avhandlingens innehåll och kvalitet. En kopia på slutbekräftelse från samtliga medlemmar i betygsnämnden ska skickas till FU-kansliet som vidarebefordrar till prefekten

Registrering av avhandlingen

 • FU-kansliet
  • Kontaktar Jenny Ahlgren, FFK för registrering av avhandlingen i den gemensamma skriftserien
  • Meddelar doktoranden de serienummer avhandlingen tilldelats och skall förses med samt fakultetstexten som ska infogas i inledningen av avhandlingen.
   • Doktoranden
    • Fyller i, skriver under publiceringsöverenskommelsen (svenska - engelska) och skickar till E-press om e-publicering ska ske.

      

   Minst 6 veckor före disputation

   Tryckningsprocess

   • Doktoranden
    • Använder IDAs mallar för forskarutbildningen och framställer på basis av uppgifter från disputationsanmälan, slutgiltigt abstract och tilldelade serienummer de obligatoriska sidor som skall ingå i alla avhandlingar samt avhandlingslista som FU-kansliet sammanställt (denna lista tillställs doktoranden när FU-kansliet granskat de obligatoriska sidorna)
    • Skickar obligatoriska sidor (titelfram- och baksida, spikblad, abstract och acknowledgment) till FU-kansliet för påseende och kommentar, innan avhandlingen lämnas till tryckeriet
     OBS spikbladet ska ha fram- och baksida, med svensk respektive engelsk version av abstract och övriga uppgifter
    • Fyller, i samråd med handledaren, i en beställningsblankett och skickar den till LiU-Tryck, tillsammans med avhandlingen. Avhandlingen ska skickas via e-post i PDF-format. På beställningsblanketten finns även information om hur många avhandlingar som måste tryckas.
    • Om e-publicering skall ske - se till att registreringen av avhandlingen på www.ep.liu.se är slutförd.
   • LiU-Tryck
    • Tar fram ett provtryck och skickar till doktoranden.
   • Doktoranden
    • Går igenom provtrycket (tidsram enligt överenskommelse med tryckeriet) och gör eventuella ändringar
    • Kontaktar därefter LiU-Tryck och ger OK för tryckning samt meddelar hur många ex som ska förborras.
     Kommentar: I och med doktorandens godkännande av provtrycket, belastas labbet med eventuella extrakostnader för ytterligare ändringar. Doktoranden ansvarar för eventuella justeringar både i form av errata-lista och justeringar direkt i avhandlingen.
    • Bokar tid med dekanus, via Annette Sjölin, FFK, för påskrift av avhandling(ar) ("Må spikas!"), se Spikning

   Drygt 3 veckor före disputation

   Distribution av avhandlingen inom LiU och påskrift "Må spikas"

   • LiU-Tryck
    • Levererar enligt beställningsblanketten
   • Biblioteket
    • Skickar leveransbekräftelse på mottagandet till FU-kansliet
   • Doktoranden
    • Informerar FU-kansliet att beställd upplaga har kommit till IDA
   • FU-kansliet
    • Skriver ett brev som bekräftar att institutionen mottagit avhandlingen i erforderligt antal exemplar enligt fakultetens beslut se rubriken Distribution
    • Registrerar leveransbekräftelsen från biblioteket
    • Skickar 10 ex till fakulteten, via internposten
   • Doktoranden

   Senast 3 veckor före disputation

   Spikning - Kalendarium

   • Doktoranden
    • Via FU-kansliet får doktoranden erforderligt antal av avhandlingen samt brev från FU-kansliet och leveransbekräftelse från biblioteket, se ovan, att ta med till mötet med dekanus.
    • Behåller påskrivna exemplar av avhandlingen inför spikningen.
    • Kontaktar registrator, hus Origo, och lämnar en kopia av de två handlingarna tillsammans med spikexemplar av avhandlingen (dessa ska vara förborrade) och får samtidigt spik och hammare
    • *Spikar, efter överenskommelse med handledaren, avhandlingen på plankan på entréplan, hus O
     • Om doktoranden ej är närvarande genomför handledaren spikningen. Sedan kan doktoranden även spika ett ex i HumSam-biblioteket om så önskas.
    • Skickar e-post till till FU-kansliet och meddelar att avhandlingen är spikad
    • Lägger in nyheten i IDAs nyhetsarkiv (kort presentation 4-5 rader att visas på IDAs externa hemsida - både engelsk och svensk text)
   • FU-kansliet
    • *För in informationen om disputationen i universitetets kalendarium

   Direkt efter spikningen

   Distribution av avhandlingen

   • FU-kansliet
    • Skickar avhandlingen till opponent och betygsnämnd
    • Exponerar avhandlingen i IDAs gemensamma monter
    • Arkiverar ett exemplar av den tryckta avhandlingen
    • Placerar resterande avhandlingar i avsedd bokhylla utanför FU-kansliet
   • Doktoranden/Labbet
    • Distribuerar avhandlingen till handledare samt systerinstitutioner vid andra lärosäten eller motsvarande
    • Hanterar och distribuerar vid efterfrågan återstående exemplar som man kommer överens om inom labbet/divisionen
    • Doktoranden behåller minst hälften av kvarvarande exemplar

   Disputationsdagen

   Disputationsakt - Betygsnämndens möte - Kringarrangemang

   Checklista på ansvarsfördelning inom labbet
   OBS! Skriv ut & fyll i!!!! (Labledare/doktorand och adm tillsammans)

   Direkt efter disputationen

   Ansökan om examen

   • Doktoranden
   • FU-kansliet
    • Kompletterar ansökan med påskrivet intyg från handledaren att kursdelen är klar och avhandlingen presenterad samt kopia av påskriven Ladoklista "Alla läskurser klara"
    • Skickar examensansökan med bilagor till TEXAS, Hus Terra

   Sidansvarig: Webmaster
   Senast uppdaterad: 2013-10-10