Responsible for this page: Webmaster, webmaster@ida.liu.se
Page last updated: 2006-05-02
LiU » IDA » Education » GIS


[ Go to content ] [ Help ] [ Information about accessability ]
Maps Contact us
Go to LiU.se

Prospective Students

Current Students

Uppdragsutbildning

Graduate Education

Research Activities

LiU » IDA » Education » GIS

:: GIS Student Portal ::

 :: Uppdragsutbildning - Inbjudan 

Funktionsanpassad, Geografiska InformationsSystem (GIS) - distansutbildning, 5 poäng


Allmänt:

Kursen ges som distanskurs av  Linköpings Universitet. Kursen har utvecklats i samarbete med  Länsstyrelsen i Kalmar län. Totalt har nu ca 2000 deltagare gått kursen.  Målgruppen är verksamma inom offentliga sektorn samt näringslivet. Kursen kan också erhållas som specialkurs (funktionsanpassad) inom följande områden:

 • Miljö
 • Fysisk planering
 • Räddningstjänst och civil beredskap
 • Skola, vård och omsorg
 • Allmän GIS, passar för övriga och innehåller praktiska övningarinom ett "bredare fält"

Kursen skall ge teoretiska och praktiska kunskaper bl.a. genom att deltagaren under kursens gång lär sig att använda ett kvalificerat GIS-program samt med detta som stöd genomför praktiska tillämpningar i form av övningsuppgifter.

Genom Internet ges möjlighet till praktiska övningar samtidigt som kursdeltagaren har frihet att arbeta på egna tider, kommunicera med övriga kursdeltagare, allt med stöd av kunniga kursledare och ett väl utarbetat kursschema.

Kursen ges på kvarts-/ halvfart (ca 15 veckor) och förutsätter att deltagarna har tillgång till en Internetansluten persondator.

Kurskostnad är 9 800 kr exkl. moms men inkl. kurslitteratur och GIS-programvaror. Observera att endast juridiska personer kan anmäla deltagare.

Kursanmälan: Se anmälan.

Kursstart: Se kursschema.


Kursens mål:
 • Ge allmän kunskap om GIS och dess möjligheter.
 • Ge grundläggande kunskap om databaser.
 • Ge grundläggande kunskap om digitala kartdatabaser med tonvikt på kvalitetbegreppen.
 • Kunna hantera vektor- och rasterGIS.
 • Förstå olika typer av datafångst.
 • Ge förståelse för krav på datasäkerhet.
 • Genom ett praktiskt examensarbete, inom ramen för den egna verksamheten, befästa under kursen inhämtade kunskaper.

Kursens genomförande:

Kursens genomförande i stort.

Kursens pedagogiska metodik är problemlösande. Kursen startar med en introduktionsdag i Linköping  (den kan vid behov genomföras på andra platser). Under denna dag delas bl.a. programvaror och kurslitteratur ut. Därefter sker inlärning, arbets- och övningsuppgifter i väl avgränsade block. Uppgifterna tilldelas via Internet efter ett utdelat schema. Deltagarna är uppdelade i ett antal studiegrupper med 5 - 10 kursdeltagare per grupp. Problem löses i första hand inom gruppen. Respektive grupp har tillgång till egen konferens. Vid problem som ej kan lösas är kursen nästa möjlighet genom att gruppen presenterar frågan via kursens gemensamma konferens. Här deltar vid behov också kursens handledare i diskussionerna.

Under kursen gång genomförs ett eget teoretiskt/praktiskt arbete som om möjligt  inom eget verksamhetsområde. Detta arbete granskas och kommenteras av handledaren och är också "examensarbetet".

Utbildningen genomförs blockindelad enligt kursens schema. Innehållet i respektive block framgår översiktligt nedan:

 • Block 1: Introduktion - Allmänt om GIS. Exempel på tillämpningar.
 • Block 2: Kartkunskap - Olika typer av digitala kartor. Kvalitetsbegrepp. Skapa bakgrundskartor för egna projekt.
 • Block 3: Databaser - Bygga en enkel relationsdatabas. Skapa och redigera tabeller.
 • Block 4: Vektor-GIS - Skapa och redigera egen information som Vektor-GIS.
 • Block 5: Raster-GIS - Användning av raster-GIS med hjälp av egna exempel.
 • Block 6: Datafångst - Olika metoder för datafångst. Praktiska exempel på tillämpning.
 • Block 7: Analyser - Praktiska övningar med utgångspunkt från "egen verksamhet" (funktion).
 • Block 8: Presentation - Råd, tips och egna övningar avseende överskådlig presentation av geografisk information.
 • Block 9: Införande av GIS i en organisation (verksamhet) - Råd och tips. Säkerhetsfrågor.
 • Block 10: Examination - Eget praktiskt arbete ( eget verksamhetsområde) med hjälp av ett GIS-verktyg. (ArcView GIS/Map Info).

Utrustning och programvara:

Kursen förutsätter att deltagare har tillgång till följande hård- och mjukvaror:

 • Dator - Dator med minimum Pentium (800 Mhz) 256 MB RAM, ca 1 GB ledigt utrymme på hårddisken, färgskärm SVGA (800x600 pixlar) med möjlighet att visa 256 färger, DVD/CD-läsare, skrivare och Internetanslutning (modem minst 28 800 bps).
 • Programvaror - Windows 2000 eller Windows XP (Home eller Professional), eller senare. Ordbehandlare med möjlighet att läsa lägst MS Word 6.0/95 dokument.  Webläsare, Internet Explorer eller Netscape version 5.0/4.7 eller senare.
Kurslitteratur och övrig materiel:
 • Kurslitteratur
  - Eklundh, L et (2000) Geografisk informationsbehandling - Metoder och
    tillämpningar
  , Byggforskningrådet & ULI, ISBN: 9154058414.
  - Malmström, B & Wellving, A (1995) Introduktion till GIS, ULI, ISBN:
    9163032457.
  - Wellving, A (2001). GIS - Geografiska Informationssystem, Natur och
    Kultur, ISBN: 9127629279.
  - DistGIS. Övniningsexempel i Arc View / Map Info, DistGIS,
    Sweden.
  - DistGIS. Kurshandledning, DistGIS, Sweden.
 • Övrigt materielrogramvaror
  - DistGIS. Övniningsdatabas (CD), DistGIS, Sweden.
  - ESRI. ArcView (CD, academic licence), ESRI, USA.
Förkunskaps- krav:

Grundläggande datakunskap, dator med Windows 2000 eller Windows XP (Home eller Professional), eller senare, Internetuppkoppling, Web-läsare och e-posthantering.

Examination:

Examination för 5 poäng sker genom ett eget arbete under hela kurstiden och som redovisas elektroniskt.

Betygssättning sker med betygen Godkänd eller Underkänd.

Alla som läser kursen med godkända resultat får kursintyg från högskolan efter examination.

Om kursdeltagaren önskar akademiska poäng gäller att grundläggande behörighet enligt nedan skall styrkas.

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för att få akademiska poäng har den som antingen fått slutbetyg från ett nationellt program eller specialutformat program i gymnasieskolan/komvux och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program. (Även sökande med samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning med betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för slutbetyg uppfyller kravet.)
eller
har avgångsbetyg från en fullständig minst tvåårig linje i gymnasieskolan eller avgångsbetyg 2 eller 3 från komvux (eller motsvarande)  och har kunskap i svenska och engelska motsvarande slutförd lärokurs om minst två årskurser på linje i gymnasieskolan eller etapp 2 på komvux; kunskaperna kan också styrkas med svenska  kurs B och engelska kurs A
eller
tuppfyller kraven som s k 25:4, d v s fyller 25 år senast under det kalenderhalvår som utbildningen
börjar och har varit yrkesverksam på minst halvtid i minst 4 år före det kalenderhalvår då utbildningen börjar och har kunskaper i engelska motsvarande kurs A el har 2 åk engelska från tvåårig linje el etapp 2. (Från och med antagningen till vårterminen år 2000 krävs kunskaper i svenska motsvarande kurs B)
eller
har en avslutad utländsk gymnasieutbildning samt är godkänd i Sv B eller Sv 2 B och kunskaper i engelska motsv En A. (Särskilda regler gäller för sökande från de nordiska länderna)
eller
har folkhögskoleutbildning med intyg om grundläggande/allmän behörighet för högskolestudier.

Övrigt:

Kurs på engelska  till stöd för bl.a. pågående projekt i Östersjöregionen kan genomföras efter överenskommelse. Fortsättningsutbildning på nivå 6 - 20 poäng startade hösten 2000 som kombinerad distans- och "universitets-utbildning".